มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน ร่วมกับวัดพุทธโมกข์ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการก่อสร้าง พุทธอุทยานพระพุทธชินราช เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จากเงินบริจาค ของทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชา ฝากไว้เป็น สมบัติของแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่9
รายรับของมูลนิธิฯ

ค้นหา : ชื่อ/สกุล    
 
No.  ที่มา   ชื่อ  ที่อยู่  จำนวนเงิน วันที่
1 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณชิมาพร สินธวาชีวะ 100 2011-09-05
2 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางไสว สายสุตาและครอบครัว 200 2011-09-05
3 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1055 2011-09-05
4 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เย 460 2011-09-05
5 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายตุ๊ พรมภักดิ์และครอบครัว 200 2011-09-05
6 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณศิวาพร เหลาเพ็ง 100 2011-09-05
7 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสายัณห์ สายสุภาและครอบครัว 100 2011-09-05
8 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณปรัชญา สุวรรณพัฒนา 200 2011-09-05
9 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณชาลี เตจ๊ะขอด 100 2011-09-05
10 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายปราโมทย์ จงจำรัสศิลป์ 2000 2011-09-05
11 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายทัชชา อัมพะเศวตา 100 2011-09-05
12 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางทองอินทร์ คำราพิช 100 2011-09-05
13 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวมัททรี ไชยโยและคณะ 450 2011-09-05
14 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายวรพจน์ มหาวันและครอบครัว 100 2011-09-05
15 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณวรเดช อนันตโชติและครอบครัว 100 2011-09-05
16 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิท 450 2011-09-05
17 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใ 113 2011-09-05
18 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใ 252 2011-09-05
19 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิท 650 2011-09-05
20 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณอรวรรณ โพนเงิน 200 2011-09-05
21 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุปราณี อินทราวุธและคณะ 200 2011-09-05
22 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสายชล โบเบท์และครอบครัววงศ์ตระกูล 70 2011-09-05
23 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสำราญ โปธานนท์และครอบครัว 100 2011-09-05
24 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 149 2011-09-05
25 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 140 2011-09-05
26 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวเพลงพริตตรา กุณะ 20 2011-09-05
27 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุดารัตน์ อินทสม 30 2011-09-05
28 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางมัลลิกา ชัยจำรูญพันธุ์ 100 2011-09-05
29 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวธัญลักษณ์ ชุ่มพระวงค์ 100 2011-09-05
30 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ช.อุกฤษฏ์ ศรีบุญเรืองและครอบครัว 400 2011-09-05
31 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวจันทร์จิรา รอดประเสริฐ 1000 2011-09-05
32 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณวรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกกุลและครอบครัว 100 2011-09-05
33 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสุทิน สินทรัพย์และครอบครัว 100 2011-09-05
34 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางนุชา สิมะสาธิตกุล 100 2011-09-05
35 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางรศนา ธนะทิพานนท์และครอบครัว 300 2011-09-05
36 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ต.คณิน ปิงบุญและครอบครัว 100 2011-09-05
37 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวขวัญเรือน ขุอินต๊ะ 100 2011-09-05
38 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางปิยภรณ์ คำปิงและครอบครัว 100 2011-09-05
39 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางชฏารัตน์ ดวงรัตน์และครอบครัว 100 2011-09-05
40 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุพิศ รุ่งเรืองศรีและครอบครัว 100 2011-09-05
41 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชี 116 2011-09-05
42 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณอำไพ พฤติวรพงศ์กุล 200 2011-09-05
43 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณเกศมณี อนุรักษ์พรมแก้ว 100 2011-09-05
44 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาววราดาภัทร ตังต์โกศล 100 2011-09-05
45 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางปาภาพร และครอบครัว 100 2011-09-05
46 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวศรัญน์รัษมิ์ ธีรนิชส์จกุล 100 2011-09-05
47 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิท 497 2011-09-05
48 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายชินกฤต นิลนนท์และคณะ 100 2011-09-05
49 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณภูวกร ภาณุอัครภัทร 100 2011-09-05
50 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ภาควิชาธรณีวิทยาและอัญมณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช 393 2011-09-05
51 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิท 84 2011-09-05
52 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี่ที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช 785 2011-09-05
53 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 525 2011-09-05
54 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิท 536 2011-09-05
55 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครอบครัวตรียะพัฒนาพร 100 2011-09-05
56 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายยุทนา ทิพย์บุญลออ 100 2011-09-05
57 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายกั๋น ผาแก้วและครอบครัว 100 2011-09-05
58 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาปริญญาโท สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 252 2011-09-05
59 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวบัวบูชา โพธิ์กัน 100 2011-09-05
60 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวอภิชญา สวัสดีนฤมลและครอบครัว 20 2011-09-05
61 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณมนัส กาพย์ไชยและครอบครัว 100 2011-09-05
62 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครอบครัวพงษ์นิกร 300 2011-09-05
63 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสูเห่า แซ่โซวและคณะ 1000 2011-09-05
64 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางท้าณ พรมทอง 100 2011-09-05
65 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางณัฐฐา หงษ์แก้วและคณะ 100 2011-09-05
66 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวศรัณยา สัมะสาธิตกุล 100 2011-09-05
67 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายอาดล จินดาพลและครอบครัว 100 2011-09-05
68 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสุเทพ เจียบุตรและครอบครัว 800 2011-09-05
69 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณลดาวัลย์ และครอบครัว 100 2011-09-05
70 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางเผียน บุญรอด 100 2011-09-05
71 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณแม่นงเยาว์ ปวงสังข์และครอบครัว 100 2011-09-05
72 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณวศิลป์ อนุชิตเกียรติภูมิและครอบครัว 100 2011-09-05
73 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) น.ส.ธนาวดี แก้วคำ 100 2011-09-05
74 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายธนาชัย ปรายนอก 100 2011-09-05
75 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาววิไล ประเสริฐศรี 100 2011-09-05
76 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางทิพาภรณ์ เปรมปรีด์ 100 2011-09-05
77 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณนาตยา สุขจันทร์การี 100 2011-09-05
78 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุภาพร ธารเปี่ยมและคณะ 400 2011-09-05
79 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณฟ้า และคณะ 100 2011-09-05
80 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุ้งซ้อน 100 2011-09-05
81 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสำรวย 100 2011-09-05
82 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณติ๊ก และคณะ 100 2011-09-05
83 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณจำนงค์ 100 2011-09-05
84 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ญ.ทิพย์ธันวา 100 2011-09-05
85 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณกิติพงษ์ 100 2011-09-05
86 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณกมลทิพย์ สุจริตธรรมและครอบครัว 100 2011-09-05
87 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณดา 100 2011-09-05
88 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณจั่น 100 2011-09-05
89 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวณัฐปภัสร์ สิรพัฒนสกุล 100 2011-09-05
90 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางรัชนี ทองวัง 100 2011-09-05
91 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณณัฐพล ผ่องแผ้ว 120 2011-09-05
92 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายมนตรี เจียบุตรและครอบครัว 100 2011-09-05
93 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวนงลักษณ์ สั้นเต้ง 120 2011-09-05
94 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายวัชรินทร์ ฝั่งสกุลและครอบครัว 400 2011-09-05
95 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสิริพร วิศาลและครอบครัว 100 2011-09-05
96 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณเตือนใจ วิชัยดิษฐ 300 2011-09-05
97 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณละเมียด กวางตุง 100 2011-09-05
98 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณกาญจณา โมลี 100 2011-09-05
99 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสุธี เจียบุตรและครอบครัว 100 2011-09-05
100 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางปัญจรัตน์ เขียวอิ่ม 100 2011-09-05
101 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวรุ่งกานต์ จินดาพล 120 2011-09-05
102 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุดารัตน์ เฉา 100 2011-09-05
103 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณอารีย์ กาญจนะ 100 2011-09-05
104 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครอบครัวลานมันทิพย์ธันวา 330 2011-09-05
105 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณอุสาห์ จันทรบุฟผา 100 2011-09-05
106 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายเลิศสันต์ วริทธิ์ชยางกูร 100 2011-09-05
107 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณแจ้ว ลานมันพงษ์พาณิช 100 2011-09-05
108 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ช.ณัฏธ์ทวี สิรพัฒนสกุล 100 2011-09-05
109 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายวัชรสร สุขหา 100 2011-09-05
110 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณศรี แสงศรีจันทร์และครอบครัว 200 2011-09-05
111 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายอรรทภัณต์ ชาญนาวาและครอบครัว 100 2011-09-05
112 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ช.สุภโร เปี้ยสาย 100 2011-09-05
113 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณพงศกร โยธา 80 2011-09-05
114 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวศรัญยู สุขะ 100 2011-09-05
115 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายอภิชาต บุญยกิจโณทัยและคณะ 100 2011-09-05
116 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครอบครัวแสงเรือนและครอบครัวมณีสาร 100 2011-09-05
117 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณย่านจิต รัตนวราหะ 100 2011-09-05
118 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางคำมูล ทรายคำ 100 2011-09-05
119 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวฐิติกานต์ ศรคำและครอบครัว 100 2011-09-05
120 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายธนภูมิ วิชัยทา 100 2011-09-05
121 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายโกด ทามณีวัน 100 2011-09-05
122 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณแพรว จงสวัสดิ์สุนทร 100 2011-09-05
123 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณเพ็ญสุรีย์ ชิวารักษ์ 100 2011-09-05
124 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายพนมเธียร โต๊ะศรี 100 2011-09-05
125 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณชฏาพร กลิ่นหอมและครอบครัว 100 2011-09-05
126 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางบุญสนั่น ปรมาราภรกาศ 120 2011-09-05
127 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณศักดิ์ชัย พงศ์ฟูสาย 180 2011-09-05
128 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายเมธี มีมานะและครอบครัว 150 2011-09-05
129 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวจารุทัศ ศิริหล้า 1000 2011-09-05
130 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางเสาวลักษณ์ แช่มเชื้อ 500 2011-09-05
131 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางแห่ว 100 2011-09-05
132 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายรุ่ง 1000 2011-09-05
133 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ยายเกียรติ 500 2011-09-05
134 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสมจิตร ผดุงกิจ 1000 2011-09-05
135 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายปรีดา สุวรรณสิงห์และครอบครัว 3000 2011-09-05
136 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางบุญชู พิมพ์สุวรรณ 1000 2011-09-05
137 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางมะลิวรรณ ศรพรหม 2000 2011-09-05
138 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) หลวงพ่อจิตรโร ภิขุ 2000 2011-09-05
139 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายภานุพงษ์ ต.ประเสริฐและครอบครัว 3000 2011-09-05
140 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวพลอยนภัส ไสยโยอาและคณะ 20000 2011-09-05
141 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณดนิมกาญจน์ แสงชัยและครอบครัว 5000 2011-09-05
142 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสมชาย แสงชัยและครอบครัว 10000 2011-09-05
143 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ญ.ปริยากร แคนหงษ์ศรี 100 2011-09-05
144 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางธนพร เปี้ยสาย 100 2011-09-05
145 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) แม่สมจิตร มหาวัน 60 2011-09-05
146 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวรพีพรรณ วัฒนพันธุ์ 300 2011-09-05
147 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวอัญชลี ทรายคำ 100 2011-09-05
148 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาววัชรินทร์ ชมพูราษฏร 100 2011-09-05
149 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายประสพ สินธุวงศ์ 100 2011-09-05
150 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวพนิดา ไข่คำ 100 2011-09-05
151 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พ่อเสมอ อรจิมาและครอบครัว 100 2011-09-05
152 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายปัน เข้นข้นและครอบครัว 100 2011-09-05
153 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางพวน จันทัน 300 2011-09-05
154 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสิงหวล และคณะ 100 2011-09-05
155 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พระอาจารย์หนุน สุวิชโย และคณะ 7000 2011-09-05
156 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวพรรณี คลอวุฒิวัฒนและครอบครัว 800 2011-09-05
157 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายนรชิต คชาชิวะ 700 2011-09-05
158 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณธนรัตน์ ผ่องแผ้ 3470 2011-09-05
159 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางภาวนา จันทร์พงษ์ศรี 1900 2011-09-05
160 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุกริช ธารเปี่ยม 100 2011-09-05
161 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พระพิชิตชัย ธิมโน 1000 2011-09-05
162 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พระมหาสมบัติ เมธิโก และคณะ 12259 2011-09-05
163 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางปราณี จันทร์ธิบุญ 100 2011-09-05
164 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายใส่แก้ว อินต๊ะปัญญาและครอบครัว 100 2011-09-05
165 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) สิบเอกสุวนา ศิริเทพ 300 2011-09-05
166 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสุพัฒน์ พันธ์วงศ์และครอบครัว 500 2011-09-05
167 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายศิริโชค ต๊ะพัดและครอบครัว 200 2011-09-05
168 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครอบครัวเทียมสระศู 500 2011-09-05
169 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางเบญจมาศ ปรมาราภรกาศ 200 2011-09-05
170 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสมชาติ อินต๊ะปัญญาและครอบครัว 100 2011-09-05
171 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายอดุลย์ ป้องฉิม 100 2011-09-05
172 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางไพรวรรณ์ บุญนาคและครอบครัว 500 2011-09-05
173 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางศรีหล้า ไกลถิ่นและครอบครัว 400 2011-09-05
174 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณนวพร ปิ่นแก้ว 40 2011-09-05
175 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณจรีย์ ศีลกุล 40 2011-09-05
176 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสมมาส เนตรแสงศรี 40 2011-09-05
177 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสภิตย์ จันทรักษาและครอบครัว 110 2011-09-05
178 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสุดใจ และครอบครัวทับทิม 20 2011-09-05
179 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสมเพียง ราชโยรา 300 2011-09-05
180 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายกัญญพัชร แก้วโบราณ 100 2011-09-05
181 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาววิลาวัลย์ มาราชาและครอบครัว 100 2011-09-05
182 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวลักขณา ทุมโยมาและครอบครัว 29 2011-09-05
183 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายอดิศักดิ์ เชื้อบุญมีและครอบครัว 40 2011-09-05
184 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครูพงศ์ยุพา ณ ลำพูนและคณะ 1000 2011-09-05
185 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) บริษัท เปเปอร์ทรี โฮลดิ้ง 520 2011-09-05
186 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายอภิญญา บุนนาคและครอบครัว 300 2011-09-05
187 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายไตรทศ ช่างชุบ 100 2011-09-05
188 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณทัมทิม เดชจรรยาและครอบครัว 100 2011-09-05
189 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พ่อดี โปธาและคณะ 200 2011-09-05
190 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาววัชรี มังสัง 40 2011-09-05
191 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณนฤพนธ์ สุทธิพันธ์ 500 2011-09-05
192 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณธนะศักดิ์ โสแก้ว 120 2011-09-05
193 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณศิริชัย คุณภาพดีเลิศ 3000 2011-09-05
194 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) อ.อังคณา 600 2011-09-05
195 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวอธิรัตน์ ดงกาฟู 20 2011-09-05
196 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวสิทธิพร ทองรัก 100 2011-09-05
197 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายเจตนิพัทธ์ มูลรินต๊ะ 100 2011-09-05
198 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) น.พ.สรวุฒิ คุ้มครองธรรม 10000 2011-09-05
199 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พญ.อัจฉรา ฟองคำและครอบครัว 3000 2011-09-05
200 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง 20 2011-09-05
201 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายเอกชัย ต๊ะบุญรง 20 2011-09-05
202 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พันเอก(พิเศษ)ธีระบุตร และคณะ 5000 2011-09-05
203 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวณัฐพชรนันตร์ นุกูลสวัสดิ์และครอบครัว 500 2011-09-05
204 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณกนิษฐา แซ่ยิบและครอบครัว 40 2011-09-05
205 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุวิไล กิตติสุวรรณ์ 100 2011-09-05
206 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายประพันธ์ ชัยอินตาและครอบครัว 100 2011-09-05
207 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ภก.สมเกียรติ ลีมะสวัสดิ์และครอบครัว 100 2011-09-05
208 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณอุดม เครือครองสุข 100 2011-09-05
209 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณลักษณา สิงหเสณีและคณะ 200 2011-09-05
210 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสมจิตร ธนรักษ์โภคินและครอบครัว 200 2011-09-05
211 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณน้ำทิพย์ จงสวัสดิ์สุนทร 100 2011-09-05
212 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณสุวิมล กิตติสุวรรณ์ 100 2011-09-05
213 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณฐานิด จิตวานิชไพบูลย์และครอบครัว 100 2011-09-05
214 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณคณางค์ สีสดใส 200 2011-09-05
215 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ญ.รินทร์มณี แสงทองและคณะ 100 2011-09-05
216 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณศุวรรณศา โทนหงสา 100 2011-09-05
217 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายวุฒิชัย อาภาอนันต์และครอบครัว 500 2011-09-05
218 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายทรรค์สมนต์ แสงทอง 100 2011-09-05
219 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางวรรณา หัสโร 100 2011-09-05
220 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณวิรัช และคณะ 2000 2011-09-05
221 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณอิสระ และคณะ 1800 2011-09-05
222 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสอาด สุยสุเสียงและครอบครัว 300 2011-09-05
223 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวบังอร คมน์ทิพยรัตน์ 300 2011-09-05
224 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ 100 2011-09-05
225 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ญ.จริญญา ประทุมชาติ 100 2011-09-05
226 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายมงคล ต๊ะอู่และครอบครัว 299 2011-09-05
227 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครอบครัวหวานเพราะ 20 2011-09-05
228 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางนิตยา วัฒนภูมิ 200 2011-09-05
229 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางอรวรรณ วงศ์มาศ 200 2011-09-05
230 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ญ.จิรัชยา พันเทศ 120 2011-09-05
231 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) อ.วิลาวัณย์ และคณะ 849 2011-09-05
232 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) อ.วัฒนา เถาว์ทิพย์และครอบครัว 200 2011-09-05
233 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวธัญญาลักษณ์ มาตยาบุญ 100 2011-09-05
234 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางวรนุช มีทรัพย์ 100 2011-09-05
235 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสิงห์ เนียมมุณีและครอบครัว 100 2011-09-05
236 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ญ.กฤตธ์ดา ปัทมแก้วและครอบครัว 100 2011-09-05
237 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวโศภิดา หอประเสริฐวงศ์และครอบครัว 100 2011-09-05
238 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายมานะชัย เทพสุรินทร์และครอบครัว 500 2011-09-05
239 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางคำแก้ว สิงห์ขรและครอบครัว 500 2011-09-05
240 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ญ.วรัญญา เลิศศิริวรกุล 200 2011-09-05
241 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายมนูญ บัวยาย 40 2011-09-05
242 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางขมิมฏ คุ้มบิณทิตยา 1000 2011-09-05
243 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ด.ช.ชิษณุพงศ์ นามมาต 60 2011-09-05
244 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสุวรรณ และคณะ 1000 2011-09-05
245 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณชนิตรา สมวงศ์สา 500 2011-09-05
246 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายทองคูณ ทวยทุงสา 100 2011-09-05
247 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณธัญยธรณ์ พิศาลอนันต์เดชและครอบครัว 500 2011-09-05
248 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) พล.อ.หญิง จวัท ศรีมณรัตน์ 100 2011-09-05
249 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางตวงบุญนาค ราชบัณฑิตย์ 200 2011-09-05
250 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางพิมพ์จันทร์ นันต๊ะแขมและครอบครัว 300 2011-09-05
251 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายธนวี มโนรัตน์และครอบครัว 200 2011-09-05
252 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นางสาวนิติภรณ์ สิงค์คำ 100 2011-09-05
253 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายสมศักดิ์ และครอบครัว 500 2011-09-05
254 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) ครอบครัวผาสุข 300 2011-09-05
255 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิท 520 2011-09-05
256 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) นายตุ๊ พรมภักดิ์และครอบครัว 100 2011-09-05
257 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 (2) คุณเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 100 2011-09-05
258 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ญ. ปนัสย ฝั่งสกุล 100 2011-09-05
259 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณช่อเอื้อง ฝั่งสกุล 100 2011-09-05
260 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเผียน บุญรอด 100 2011-09-05
261 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเล็ก จินดาพล 100 2011-09-05
262 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอาดล จินดาพล 100 2011-09-05
263 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจินทนา จินดาพล 800 2011-09-05
264 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวธนรัตน์ ผ่องแผ้ว 800 2011-09-05
265 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุเทพ เจียนบุตร 800 2011-09-05
266 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณลดาวัลย์ คุณคนองเดช พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
267 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพรชัย ลุนลาน 100 2011-09-05
268 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวรำพึง ฝุ่นตะคุ 100 2011-09-05
269 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณแม่นงเยาว์ ปวงสังข์และครอบครัว 100 2011-09-05
270 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวศิลป์ อนุชิตเกียรติภูมิและครอบครัว 100 2011-09-05
271 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวธนาวดี แก้วคำ 100 2011-09-05
272 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธนาชัย ปราบนอก 100 2011-09-05
273 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาววิไล ประเสริฐศรี 100 2011-09-05
274 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณจำนงค์ พร้อมลูกและหลาน ร้านน้ำพริกตลาดศูนย์กำแพงเพชร 100 2011-09-05
275 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางทิพาภรณ์ เปรมปรีดิ์ 100 2011-09-05
276 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนาตยา สุขจันทร์ตรี 100 2011-09-05
277 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเทอม ธารเปี่ยม 100 2011-09-05
278 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายประภาส ธารเปี่ยม 100 2011-09-05
279 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุภาพร ธารเปี่ยม 100 2011-09-05
280 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณทิพาพร ศุภอรรถพานิช 100 2011-09-05
281 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณป้าและญาติธรรม วัดใต้ร่มพุทธโพธิญาณกำแพงเพชร 100 2011-09-05
282 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณลุงช้อย 100 2011-09-05
283 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณป้าสำรวย 100 2011-09-05
284 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณติ๊ก และคุณต๋อง 100 2011-09-05
285 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณดาและลูกๆ 100 2011-09-05
286 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณจำนงค์ 100 2011-09-05
287 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณรัชนี 3930 2011-09-05
288 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 กลุ่มคุณพรรณี 825 2011-09-05
289 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 กำแพงเพชร 600 2011-09-05
290 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ช. การวี ธารเปี่ยม 100 2011-09-05
291 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวณัฐปภัสร์ สิรพัฒนสกุล 100 2011-09-05
292 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางรัชนี ทองวัง 100 2011-09-05
293 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวัชรสร สุขหา 100 2011-09-05
294 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ช. ณัฎฐ์ทวี สิรพัฒนสกุล 100 2011-09-05
295 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเลิศสันต์ วริทธ์ชยางกูร 100 2011-09-05
296 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณป้าแจ้ว ลานมัน พงษ์พาณิช 100 2011-09-05
297 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอุสาห์ จันทรบุปผา 100 2011-09-05
298 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ลานมันทิพย์ธันวา วังทอง กำแพงเพชร 300 2011-09-05
299 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณกิติพงษ์ จั่น 300 2011-09-05
300 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ญ. ทิพย์ธันวา ลานมัน ทิพย์ธันวา 200 2011-09-05
301 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอารีย์ กาญจนา 100 2011-09-05
302 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุดารัตน์ เฉา 100 2011-09-05
303 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวรุ่งรัตน์ จินดาพล 120 2011-09-05
304 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายปัญจรัตน์ เขียวอิ่ม 100 2011-09-05
305 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสุธี เจียนบุตรและครอบครัว 100 2011-09-05
306 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณกาญจนา โมลี 100 2011-09-05
307 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณละเมียด กวางตุง 100 2011-09-05
308 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณเตือนใจ วิชัยดิษฐ 300 2011-09-05
309 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสิริพร วิศาล 100 2011-09-05
310 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวัชรินทร ฝั่งสกุล 100 2011-09-05
311 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวนงลักษณ์ สั้นเต้ง 120 2011-09-05
312 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณกมลทิพย์ สุจริตธรรมและครอบครัว 100 2011-09-05
313 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายมนตรี เจียนบุตรและครอบครัว 100 2011-09-05
314 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธนเทพ ฝั่งสกุล 300 2011-09-05
315 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ช. เจษฎาภรณ์ ฝั่งสกุล 300 2011-09-05
316 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางธิดารัตน์ ฝั่งสกุล 300 2011-09-05
317 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวิทยา ฝั่งสกุล 300 2011-09-05
318 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณณัฐพล ผ่องแผ้ว 120 2011-09-05
319 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางชัญญากานต์ เหมาวนิช 0 2011-09-05
320 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวิมน ราชสุภา 100 2011-09-05
321 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวรวิช นามมาต 40 2011-09-05
322 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวณัฐชยา นุกุลกิจ 100 2011-09-05
323 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสุทิน เถิงนำมา 40 2011-09-05
324 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายตม สุขพันธ์ 100 2011-09-05
325 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.สมคิด บุตรชาติและคณะ 60 2011-09-05
326 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางขวัญใจ อินทโชติและครอบครัว 200 2011-09-05
327 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพิศมัย พรหมพันห้าว 100 2011-09-05
328 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.อมรรัตน์ เสนสิทธิ์ 100 2011-09-05
329 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวัชรา ศรีนวล 100 2011-09-05
330 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาววิพลใย เทือกตากา 100 2011-09-05
331 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเวศ ระถี 100 2011-09-05
332 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธงชัย ทองพันธุ์ 100 2011-09-05
333 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายโชคชัย ฤทธิ์ศรีบุญ 100 2011-09-05
334 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสีผกา ศิริพันธุ์เมือง 100 2011-09-05
335 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 อ.นงนุช และคณะ 100 2011-09-05
336 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางภีรภา ไชยบุตรภา 100 2011-09-05
337 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายนพพร ศรีสง่า 100 2011-09-05
338 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณณัฏฐพัชร ธนารัฐไชยยาล 200 2011-09-05
339 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยิ่งศักดิ์ แตงฮ่อ 300 2011-09-05
340 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสุดาพร นุกุลกิจ 100 2011-09-05
341 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางงามฤทัย จันทร์ศรีโคตรและคณะ 105 2011-09-05
342 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณนงนภัส ชมชายผล 100 2011-09-05
343 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.วิยะดา สุวรรณเพชร 100 2011-09-05
344 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางลักษณา ภูโคกหิน 100 2011-09-05
345 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายปรีชาญ กอนพันธุ์ 100 2011-09-05
346 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายนิคม นาวีกิจและครอบครัว 100 2011-09-05
347 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสวิล กิณเรศ 100 2011-09-05
348 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางคนึงนิจ โคตรธรรมและครอบครัว 100 2011-09-05
349 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.นิวาศ บุตรธนูและคณะ 340 2011-09-05
350 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.สุนทร สุระสุภะ 100 2011-09-05
351 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายโกวิทย์ นุกุลกิจ 100 2011-09-05
352 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวธรวรรณ เจียรกุล 200 2011-09-05
353 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ.สุระชัย โสดกและครอบครัว 100 2011-09-05
354 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร.ท.พงษ์สิทธิ์ เสาวกุล 100 2011-09-05
355 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสันติพงษ์ กิจสาลี 100 2011-09-05
356 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.ยุพิน ไกยะษา 100 2011-09-05
357 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางทัศวรรณ์ เภาโพธิ์ 100 2011-09-05
358 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสุมาลี อ้นเกษม 100 2011-09-05
359 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวดารุณี ใจสุข 100 2011-09-05
360 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย 129 2011-09-05
361 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นพ.ธานี จรูญธรรม 100 2011-09-05
362 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณผดุงวัลย์ โคตรขัน 100 2011-09-05
363 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.ภัทรานี คำภูแสน 100 2011-09-05
364 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.วาธิณี พรมแพงและคณะ 200 2011-09-05
365 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พ.ต.ท.สุวิทย์ และคณะ 100 2011-09-05
366 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเอกรัช ถาวรสิน 59 2011-09-05
367 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.ปริศนา งอยผาลา 100 2011-09-05
368 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสมฉาด ปิยะนันท์ 60 2011-09-05
369 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.เพ็ญพโยม ทิพจร 200 2011-09-05
370 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ช.ญาณโชต กุลสอนนนาน 100 2011-09-05
371 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเกียรติชัย บุญเรืองจักร 40 2011-09-05
372 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนิ่ม แข็งแอ 50 2011-09-05
373 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณโสภณ ขาวประภาและครอบครัว 50 2011-09-05
374 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพิเชษฐ์ คำชมภู 50 2011-09-05
375 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.จันทร์ทิพย์ ไกยะษาและครอบครัว 200 2011-09-05
376 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายไพศาล ฮังกาสี 100 2011-09-05
377 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนุชรัตน์ มั่นคงและครอบครัว 100 2011-09-05
378 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายปรีชาญ วงศ์มาศ 100 2011-09-05
379 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางอุทัยทิพย์ พิมพ์ทวีกายและครอบครัว 60 2011-09-05
380 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเอราวัณ ศรีสวดราม 100 2011-09-05
381 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดญ.ศศิธร เมืองนาง 200 2011-09-05
382 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพรหมลิขิต จิตจำนงค์ 100 2011-09-05
383 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายกิจพงศ์ สุรันนา 100 2011-09-05
384 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางชัญญากานต์ เหมาวนิช 100 2011-09-05
385 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางญาณีภรณ์ สัทธานนท์ 100 2011-09-05
386 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางบุญชู กัณทลักษณ์ 100 2011-09-05
387 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางปราณี ทองบางโปร่ง 100 2011-09-05
388 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ภก.ทรงพล สิทธิการค้าและคณะ 100 2011-09-05
389 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นพ.ทวีศักดิ์ กาญจนการุณ 100 2011-09-05
390 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ทพ.ไกรสีห์ และคณะ 100 2011-09-05
391 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นศภ.สมคิด และคณะ 60 2011-09-05
392 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางปวีณรัตน์ เงางาม 100 2011-09-05
393 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดญ.ประสุตา นาคะวงศ์ 100 2011-09-05
394 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ภญ.วรวุฒิ กาญจนการุณ 40 2011-09-05
395 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ภญ.นัฏกาญจน์ แกมกล้า 100 2011-09-05
396 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ภญ.รัชดา พาพลงาม 100 2011-09-05
397 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ภญ.วริศรา ศักดิ์ไทยพัฒนา 100 2011-09-05
398 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ภ.ก.ชัยสิทธิ์ วรรณโพธิ์และครอบครัว 200 2011-09-05
399 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายรณกฤต เอกจิรพงศ์และครอบครัว 200 2011-09-05
400 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพิพัฒน์ ประจัญศานต์ 200 2011-09-05
401 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นพ.ธานร เทพวัลย์และครอบครัว 200 2011-09-05
402 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นพ.ชัยณรงค์ 200 2011-09-05
403 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสมเกียรติ์ เกษมลักษณ์ 300 2011-09-05
404 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ภญ.ณิชาณี ชำรัมย์ 300 2011-09-05
405 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวุฒิชัย อาภาอนันต์ 500 2011-09-05
406 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวีรวัฒน์ นุกุลสวัสดิ์และคณะ 700 2011-09-05
407 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวพัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์ 100 2011-09-05
408 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.กนกพิชญ์ อมรพิชญ์ปรัชญา 100 2011-09-05
409 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น้องปริมและน้องเปรม 100 2011-09-05
410 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอัชพร ศิริปัญญากร 200 2011-09-05
411 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายรังสรรค์ ดิษฐสกุล 100 2011-09-05
412 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสำเนียง ชำนาญกิจ 100 2011-09-05
413 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พนักงาน สกต. 40 2011-09-05
414 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณรักชัย พุตตา 200 2011-09-05
415 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวกิ่งกาญจน์ กัปโก 100 2011-09-05
416 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณแม่เกลียวคำ นันทขว้าง 120 2011-09-05
417 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสมค์ อินทผลา 100 2011-09-05
418 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.ปรนวิสุทธิ์ สุทธารมณ์ 100 2011-09-05
419 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยิ้มคัง ไพบูรณสุวรรณ 100 2011-09-05
420 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธีรวุฒิ วุฒิชาติและครอบครัว 100 2011-09-05
421 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสุวรรณา จรูญโรจนานันท์และคณะ 1300 2011-09-05
422 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุรีย์ ใจณวรรณ์ 500 2011-09-05
423 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ผู้มีจิตศรัทรา 360 2011-09-05
424 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวรงครัตน์ อรุโนทยานันท์ 100 2011-09-05
425 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุภาพ ภัคดีและครอบครัว 100 2011-09-05
426 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอนันต์ คำเกษม 100 2011-09-05
427 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวนารีรัตน์ จันต๊ะใจ 50 2011-09-05
428 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.วรรณพร ก๋าวินจันทร์ 20 2011-09-05
429 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพัชรภรณ์ ทองหล้า 100 2011-09-05
430 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ครอบครัวกัววงศ์ 100 2011-09-05
431 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวปิยมาศ ปัญญสังข์ 200 2011-09-05
432 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณแสวง บุญเรือง 300 2011-09-05
433 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสุจิต พรหมรักษาและครอบครัว 109 2011-09-05
434 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุวันนา วานมนตรี 100 2011-09-05
435 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางลัดดาวัลย์ วงศ์มา 100 2011-09-05
436 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.มณฑา แสงจันทร์และครอบครัว 100 2011-09-05
437 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ต.พัฒน์จิระ แก้วประสพและครอบครัว 100 2011-09-05
438 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายนพฤทธิ์ ฟักแก้วและครอบครัว 50 2011-09-05
439 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายยุทธชัย สุปันและครอบครัว 200 2011-09-05
440 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวิจิตรา วิมาลา 100 2011-09-05
441 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางชัญยธรณ์ ปัญญาไชยพัฒน์ 100 2011-09-05
442 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวพรรณนิภา บุญเมฆ 100 2011-09-05
443 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางมาลี เนียมคำ 100 2011-09-05
444 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ญ.อริสา อมรพิชญ์ปรัชญา 100 2011-09-05
445 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พ.ต.อ.สาโรช นิ่มเจริญและครอบครัว 100 2011-09-05
446 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ช.นพณัฐ ไชยรัตน์ 50 2011-09-05
447 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวอนงค์นาฏ วรรณมาศและครอบครัว 100 2011-09-05
448 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณธรรมจักร เฉลิมนนท์และครอบครัว 100 2011-09-05
449 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวารุณี ขันนาค 100 2011-09-05
450 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวสุชาดา รวดเร็ว 100 2011-09-05
451 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณนัทชีวรรณ อักษรและครอบครัว 200 2011-09-05
452 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ครอบครัวไกรฤกษ์ 200 2011-09-05
453 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจิตราภรณ์ ท่าไม้สุข 100 2011-09-05
454 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.พ.ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ 100 2011-09-05
455 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.สุดใจ อารีย์สวัฒนกิจและคณะ 2000 2011-09-05
456 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณกิตติศักดิ์ วิบูลชมา 500 2011-09-05
457 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.สุธิรภัทร โตกระแสร์และครอบครัว 100 2011-09-05
458 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยงยุทธ ศรีโหมด 100 2011-09-05
459 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวรนัยน์ บำเหน็จพันธุ์ 1000 2011-09-05
460 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.นภาพร กิตติศิริ 100 2011-09-05
461 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายน้อย นวลปลอด 100 2011-09-05
462 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายมนตรี ล่องตี้ 100 2011-09-05
463 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.รัตนาภรณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ 100 2011-09-05
464 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอุดมเดช วิชัยสุทธิกุล 100 2011-09-05
465 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอุทัย แก้วเต็ม 100 2011-09-05
466 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณศิริลักษณ์ โรจน์วงษ์วิริยะ 100 2011-09-05
467 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณชอบ บุญธรรม 100 2011-09-05
468 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณฉอ้อน 100 2011-09-05
469 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายมนตรี บำรุงกิจ 100 2011-09-05
470 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พญ.ปฐวี ปริญญานุภาพ 200 2011-09-05
471 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเพิ่มลาภ พงษ์ปะภาพันธ์ 100 2011-09-05
472 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ชั้นปีที่ 3 และคณะ 518 2011-09-05
473 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณทัศนีพร มั่นธนาการ 220 2011-09-05
474 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายดณรัตน์ วรายุ 20 2011-09-05
475 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจิรัฎฐ์ ไตรสิงห์ 0 2011-09-05
476 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 หลวงพี่สมบัติ 100 2011-09-05
477 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสันดำ ชื่นมงคล 20 2011-09-05
478 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 โรงเรียนบ้านโพนสูง 100 2011-09-05
479 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวณัฐจริภา แก้วศรีงาม 100 2011-09-05
480 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสมทร แสงสง่าศรี 100 2011-09-05
481 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางชรินรัตน์ กองพา 40 2011-09-05
482 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พตท.หญิง ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร 100 2011-09-05
483 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายศุภชัย ประสิทธิไชย 100 2011-09-05
484 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณนิตยา กงชนะ 100 2011-09-05
485 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสายรุ้ง วิจิตรจันทร์ 160 2011-09-05
486 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวิมลลักษณ์ 20 2011-09-05
487 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พี่แอ๋น 100 2011-09-05
488 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพัชนี ปราบพาล 500 2011-09-05
489 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณปิยนุช ปราบพาล 200 2011-09-05
490 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น้องแอน เชื้อบุญจันทร์ 20 2011-09-05
491 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนิภาวรรณ เชื้อบุญมี 200 2011-09-05
492 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางละม้าย จันทรคาต 100 2011-09-05
493 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอภิวัฒน์ จันกัน 3000 2011-09-05
494 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 งานธุรการ กพ.บก.อก.รพ.ตร. 142 2011-09-05
495 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณธิดา ทองเมืองน้อย 1000 2011-09-05
496 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น้องเอื้อง เกตุดี 20 2011-09-05
497 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวชลทิชา พรหมกัญยา 140 2011-09-05
498 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเรณู คำเกษม 100 2011-09-05
499 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนงนาถ กมลรัตน์ 100 2011-09-05
500 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสมบัติ ศรีบุญ 100 2011-09-05
501 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวิรัตน์ เชื้อบุญมี 100 2011-09-05
502 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณซ่อนกลิ่น ตันตุลา 100 2011-09-05
503 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายมิตร เชื้อบุญมี 100 2011-09-05
504 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณกิ่งกาญจน์ กัปโก 100 2011-09-05
505 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสมศักดิ์ ทองอินทร์ 100 2011-09-05
506 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพิทักษ์ วงษ์รีย์ 300 2011-09-05
507 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 งาน 1 ฝอ. 3 200 2011-09-05
508 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสุขุมพัฒน์ กันธะมา 60 2011-09-05
509 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสุนทร ยวงแก้ว 200 2011-09-05
510 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายประยูร จันทัน 100 2011-09-05
511 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายทวีศักดิ์ กาวิเศษ 100 2011-09-05
512 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวชมภูนุท รตะบุตร 100 2011-09-05
513 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอสูชา 100 2011-09-05
514 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางณัฐกฤตตา เอกภูธร 100 2011-09-05
515 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 กลุ่มคุณพรรณี 100 2011-09-05
516 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจันจิรา วีระคำ 100 2011-09-05
517 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสิทธิพร นราชัย 140 2011-09-05
518 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพัก ประทุมสิทธิ์ 20 2011-09-05
519 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนัทยา จันทะคีรี 100 2011-09-05
520 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พ่ออดุลย์ 1000 2011-09-05
521 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายน้อย ยะติ 100 2011-09-05
522 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายยศกร ไชยคีรี 20 2011-09-05
523 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายกงหนู ชัยคณิช 100 2011-09-05
524 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางราตรี รุจิรา 100 2011-09-05
525 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 หนูอิ้ง เชื้อบุญมี 100 2011-09-05
526 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 น.ส.ธนศิริน พันสบะ 100 2011-09-05
527 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวนิดา 100 2011-09-05
528 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ลุงศิรา ยะตะนะ 0 2011-09-05
529 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณณัฐผล จงาสิวิช 500 2011-09-05
530 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนิพารัตน์ จันทร์หล้า 52 2011-09-05
531 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพีรพัฒน์ กาติ๊บ 100 2011-09-05
532 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางคำพ่าย พรหมดี 100 2011-09-05
533 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางประยงค์ ไทยอ่อน 100 2011-09-05
534 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนิตยา อินทรศิลา 100 2011-09-05
535 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณกุลยาณี ไชยเชิด 500 2011-09-05
536 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพลอย โพธิ์แก้ว 100 2011-09-05
537 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.ตอนนท์ วรรชนะสมบัติ 100 2011-09-05
538 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดต.บรรพต สุทธิ 100 2011-09-05
539 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวสุดปรารถนา ต.ประเสริฐ 100 2011-09-05
540 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพรรษธร ประสิทธิ์วิเศษ 200 2011-09-05
541 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางรวัชรี จำปาอ่อน 100 2011-09-05
542 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ต.ทองใส ศรีสงคราม 100 2011-09-05
543 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอารีพัชร์ กองแก้ว 100 2011-09-05
544 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวพิชฎา โสมศรี 100 2011-09-05
545 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจารุวรรณ บุญพงษ์ 100 2011-09-05
546 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพัฒนาพร บุญชู 100 2011-09-05
547 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวารุณี ปริศรี 100 2011-09-05
548 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ส.อ.ประจักร คำบุญ 100 2011-09-05
549 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวกิ่งแก้ว โสกันทัต 200 2011-09-05
550 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางรัชนี จันทะมล 100 2011-09-05
551 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายธนกฤต สีดาจิตร์ 100 2011-09-05
552 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนิรา คณะศิริวงษ์ 100 2011-09-05
553 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนวพร สุขเสริม 500 2011-09-05
554 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายทองมา มนตรี 200 2011-09-05
555 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พ.ต.ท.นิทิศ แสงนภากาศ 100 2011-09-05
556 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 อู่พเยาว์เจริญยนต์นาด้วง 100 2011-09-05
557 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวิเชื้อ ดนุรักษ์ 100 2011-09-05
558 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวจุฑามาส โสประดิษฐ 100 2011-09-05
559 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาริกา ฐาเลย์ 300 2011-09-05
560 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายลิขิต เกตุธีระ 200 2011-09-05
561 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสรัญญา แสงลับ 100 2011-09-05
562 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงอรรักษ์ วงศ์โสภา 100 2011-09-05
563 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางปิ่นแก้ว ประสิทธิ์ไทย 500 2011-09-05
564 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายประวิตร ยศพิมพ์ 500 2011-09-05
565 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเกศินี แสงราช 100 2011-09-05
566 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางคนิง แก้วโบราณ 100 2011-09-05
567 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงวรัญญา วงศ์โสภา 20 2011-09-05
568 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงวิชญาดา พรมรารักษ์ 100 2011-09-05
569 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางบุญสงค์ เชื้อบุญมี 100 2011-09-05
570 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุพัตรา ไชยเวช 50 2011-09-05
571 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเย็น เสนานุช 50 2011-09-05
572 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร้านจีระพรโภชนา 100 2011-09-05
573 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร้านด่านซ้ายการไฟฟ้า 100 2011-09-05
574 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวพรรณลดา จำปาไชยศรี 100 2011-09-05
575 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางละมัย สุนิเชาว์ 200 2011-09-05
576 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ผอ.กิตติภณ ธารเจริญ 100 2011-09-05
577 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณครูวิวัฒน์ โรงเรียนดอนน่อวิทยา 100 2011-09-05
578 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางยุทธ บุญไว 20 2011-09-05
579 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายคิง แสงราช 100 2011-09-05
580 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส. อ.พงศิริ เชื้อรุ้งโรจน์ 100 2011-09-05
581 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณแม่เป้และครอบครัว 3730 2011-09-05
582 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายทัพบุญ นนทะโครต 100 2011-09-05
583 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวศิรินันท์ ดีวงนุ้ย 100 2011-09-05
584 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงปาลิตา ฉ่ำแสง 100 2011-09-05
585 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมี 100 2011-09-05
586 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางนันทกา อุประ 100 2011-09-05
587 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรเพลิง 100 2011-09-05
588 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพจณีย์ พรหมอาภา 100 2011-09-05
589 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายกวินภพ เชื้อบุญมี 100 2011-09-05
590 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ท.เกรียงไกร สุวรรณชาติ 100 2011-09-05
591 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 แผนก ICU โรงพยาบาลเมืองเลยราม 700 2011-09-05
592 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร้านกระดุมทอง 100 2011-09-05
593 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวสุดารัตน์ บู่ทองจันทร์ 200 2011-09-05
594 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณจุฑารัตน์ พุทธา 100 2011-09-05
595 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ.คำฟอง สบายวงษ์ 100 2011-09-05
596 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวัชรายุทธ ลำดวล 100 2011-09-05
597 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายประธาน ดวงน้อย 50 2011-09-05
598 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวมุทิตา จันวิสิทธิ์ 100 2011-09-05
599 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวภัทรา จิ่มลาสา 100 2011-09-05
600 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณเบญจวัลย์ โพธิณี 100 2011-09-05
601 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวจิรันทร์ธนิน อินทรสิทธิ์ 100 2011-09-05
602 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณกิ๊ก 200 2011-09-05
603 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายที แม่ใส 100 2011-09-05
604 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายไกลสิทธิ์ วีระรักษ์เดชา 100 2011-09-05
605 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสุวรรณ จันทร์พานิชย์ 100 2011-09-05
606 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายประดิษฐ์ จูมจนะ 100 2011-09-05
607 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางอุทัย เกตุสีรา 200 2011-09-05
608 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ครูกาญจนี อัมภรา 100 2011-09-05
609 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณทองพูน วังภูมิใหญ่ 200 2011-09-05
610 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวจิรมา พรหมรักษา 100 2011-09-05
611 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอนุกูล บุตรธรรม 150 2011-09-05
612 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวีระพร จำปาอ่อน 200 2011-09-05
613 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ต.ศิรัณยพัชร์ ศรีอินแก้ว 100 2011-09-05
614 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายฤทธิ์ แสนโสภา 400 2011-09-05
615 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.ต.จิรพนธ์ สดมารี 50 2011-09-05
616 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวิทยะ พร้อมบุตร 20 2011-09-05
617 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงวิคนี มั่นคง 40 2011-09-05
618 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณภาวิณี ดอนอินทร์ 40 2011-09-05
619 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร.ต.ท.ณัฐนนท์ คำแก้ว 40 2011-09-05
620 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเปรมกมล จันทร์พานิช 100 2011-09-05
621 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณเพียงใจ วรเลิศ 100 2011-09-05
622 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพัน จำปาทองและครอบครัว 20 2011-09-05
623 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.พรรณิภา กรมทอง 20 2011-09-05
624 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายศักดิ์ศรี นนทะโคตร 100 2011-09-05
625 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางรุ้ง จันทร์แปลกและครอบครัว 100 2011-09-05
626 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณประไพจิตร กิตติสุวรรณ์และครอบครัว 500 2011-09-05
627 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณเมธารัชต์ 100 2011-09-05
628 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายรุ่งศักดิ์ เกษเกษร 100 2011-09-05
629 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายปรีดา มงคลวัจน์ 100 2011-09-05
630 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ผอ.ครรชิตและอ.นภาพร ฤทธิมนตรี 160 2011-09-05
631 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดญ.มันตรินี พิริยะธนากุล 100 2011-09-05
632 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเฉลิมพล สุทธิแสน 60 2011-09-05
633 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดญ.ธนิสรและดญ.กาตน์พิชชา วรรธนะ 40 2011-09-05
634 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสุภาภรณ์ นครธรรม 200 2011-09-05
635 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอนิวรรตน์ อุ่นคำ 200 2011-09-05
636 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณปนะเสริฐศักดิ์ ศักดาประเสริฐ 100 2011-09-05
637 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสมชาย ประกอบแก้ว 100 2011-09-05
638 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดตสำรวม โนนหิน 100 2011-09-05
639 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพัชนี โนนหิน 100 2011-09-05
640 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางกานดารัตน์ คูณคำพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
641 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ป้าวิ 500 2011-09-05
642 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นสใสรัญญา จันทร์พาณิชย์ 100 2011-09-05
643 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณแพทริก ทีซิส 500 2011-09-05
644 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณจีรฎา ไชยเชิด 500 2011-09-05
645 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดต.วิศรุตวัฒน์ ด้วงเคน 100 2011-09-05
646 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.กฤษณา ยะติ 100 2011-09-05
647 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสมจิตรและดญ.ปริยากร ลายทอง 100 2011-09-05
648 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางขวัญหล้า ภัคดีสอน 100 2011-09-05
649 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพัณณณ์นิต วัฒนาเธียรเลิศ 100 2011-09-05
650 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณมิ่งขวัญ เพชรเรืองและครอบครัว 200 2011-09-05
651 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณฟลุค 100 2011-09-05
652 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณจิตาภรณ์ ชัยเฉลิมศํกดิ์ 100 2011-09-05
653 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพิเชษ ยศปัญญาและคณะ 1420 2011-09-05
654 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางทองคำ คำสิงห์ 100 2011-09-05
655 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดญ.ธันวาภรณ์ อรรคสูรย์ 20 2011-09-05
656 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางมณีรัตน์ เชนยะวณิช 100 2011-09-05
657 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธีรศํกดิ์ ผาแก้วและครอบครัว 100 2011-09-05
658 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางทองบาน เกษเกษร 200 2011-09-05
659 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณทัศนีย์ อภิชาติสรางกูรและคณะ 400 2011-09-05
660 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ครอบครัวพลบูรณ์ 60 2011-09-05
661 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณมาลีมาส สิทธสมบัติ 100 2011-09-05
662 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุพจน์ พรธนาทรัพย์และครอบครัว 100 2011-09-05
663 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางโม ธานีเจตน์ 100 2011-09-05
664 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวรสิทธิ์ สิทธิวิชัย 100 2011-09-05
665 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.อัลลิปรียา นามวงศ์พรหมและคณะ 150 2011-09-05
666 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางลดาวัลย์ กาจธัญกิจ 100 2011-09-05
667 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.ฐิตารีย์ กาจธัญกิจ 100 2011-09-05
668 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสกนธ์ นพนุกูลวิเศษ 100 2011-09-05
669 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร้านไอเดีย 109 400 2011-09-05
670 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยายเบญจภาค ชัยสิทธิ์และครอบครัว 40 2011-09-05
671 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นส.สมาพร ไทรทอง 40 2011-09-05
672 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ยายเสงี่ยมและนางสายชล คำยี่ 100 2011-09-05
673 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธงชัยและนางประภาพร เมืองนาง 300 2011-09-05
674 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณทศพร เอื้อลลิตชูวงศ์ 50 2011-09-05
675 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสถิตย์ นิชชาเขียว 200 2011-09-05
676 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายนครินทร์ วนิชถนอม 100 2011-09-05
677 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายภัครพงศ์ กาจธัญกิจ 100 2011-09-05
678 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายมานิตย์ นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร 520 2011-09-05
679 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางบุญเลิศ เนียมคำ 100 2011-09-05
680 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุนันทา สัมฤทธิ์ 100 2011-09-05
681 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยุทธพงษ์ กาจธัญกิจ 100 2011-09-05
682 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณรัศมี มุคุโมโตะ พร้อม คณะ 201 2011-09-05
683 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวนิดา ภูจักรนิล 100 2011-09-05
684 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณจารีทิพย์ นางลีลาวัลย์ เกตุสุวรรณวัฒนา 100 2011-09-05
685 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณดรรชนี ขาววงศ์ 100 2011-09-05
686 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายโปรด นางจำเนียร บุญเพ็ง และ บุตร 100 2011-09-05
687 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงปนัดดา บูระสิทธิ์ 100 2011-09-05
688 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายทิวากร ศรีชาติ พร้อมครอบครัว 400 2011-09-05
689 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ดร.กาญจนา กิ่งศักดิ์ พร้อมครอบครัว 300 2011-09-05
690 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวิโรจน์ เตาะไธสงค์ พร้อมครอบครัว 700 2011-09-05
691 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวอัมพร เมฆวัน 40 2011-09-05
692 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเพ็ญศิริ ทันรังกา 100 2011-09-05
693 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายณัฐวัตร ประเสริฐไทย 100 2011-09-05
694 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ครูวัชรี ธนูทอง พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
695 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 แม่สุภาพ ลือคำหวาน และ คณะ 100 2011-09-05
696 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายไพโรจน์ ฉายประสาท 100 2011-09-05
697 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาคร แก้ววงษ์ 100 2011-09-05
698 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวสุวคนธ์ พลโยธา 100 2011-09-05
699 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพงษ์ศักดิ์ อังคะนาวิน พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
700 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวมลัย คำเหลี่ยม 100 2011-09-05
701 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางอำไพ ศิริพนัช พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
702 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางลลิล คูลเล่อร์ 100 2011-09-05
703 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายนพพล อมรนัชศ์ปรัชญา 100 2011-09-05
704 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเอ็ดดี้ คูลเล่อร์ 100 2011-09-05
705 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวอังคณา นัดสาสาร 1000 2011-09-05
706 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ป้าเหวียน 100 2011-09-05
707 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสง่า จันกัน 2000 2011-09-05
708 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเกสร เหลานัม และครอบครัว 300 2011-09-05
709 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พระวัฒนา เรืองชัยนิคม 100 2011-09-05
710 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาววลัยพร สุดภูทอง และครอบครัว 100 2011-09-05
711 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณราตรี ขวงลำธาร 100 2011-09-05
712 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณภัทราวดี คำใสย์ พร้อม คณะ 100 2011-09-05
713 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวกัลยาณี โชติบุญบา 100 2011-09-05
714 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ ธนรัตน์ พร้อมคณะ 200 2011-09-05
715 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว พัฒนศร ธิยานนท์ 100 2011-09-05
716 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว กัญจนพร แสนหอม 100 2011-09-05
717 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ นิติชัย ทองแป้น 100 2011-09-05
718 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ ธิดารัตน์ ชัยกิจ 100 2011-09-05
719 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว มนทิดา มณีรุ้ง 100 2011-09-05
720 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย ดีเลิศ สุริยา และครอบครัว 100 2011-09-05
721 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว พวงพนา จักรสมศักดิ์ และครอบครัว 100 2011-09-05
722 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย ปิยณัฐ ฉายไสว พร้อมคณะ 109 2011-09-05
723 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย นัฐพงษ์ พรมมาก 100 2011-09-05
724 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว กรรพี โรจน์บุญถึง พร้อมคณะ 190 2011-09-05
725 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง หงส์ บุนสวัสดิ์ 100 2011-09-05
726 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง สุภาพร พิลุน 40 2011-09-05
727 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว อาภา ตาทิพย์และครอบครัว 100 2011-09-05
728 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายไฉน ตรีสอน 20 2011-09-05
729 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายหมัง-นางบัวภาท วันเสี่ยน 100 2011-09-05
730 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเกรียงไกร ชมกมร 0 2011-09-05
731 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชาย ติณณพน-อานุศร ตรีสอน 20 2011-09-05
732 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง สายอาด ตรีสอน 20 2011-09-05
733 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย วีระพล สายคำสุด 100 2011-09-05
734 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว ทิพย์วรรณ แก่นนาค 50 2011-09-05
735 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว พรทิพย์ จอมบุญเรือง 100 2011-09-05
736 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ พรทิพย์ อรุณเลิศพิทักษ์ 100 2011-09-05
737 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 บริษัท Advance Contact Center 100 2011-09-05
738 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ ปุณิกา พิมพ์จุฑา 100 2011-09-05
739 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว ปรียานันท์ รักสกุลวิทยาพร้อมคณะ 109 2011-09-05
740 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ สำราญ (พชร.ของหลวงพี่ชัยวัฒน์) 126 2011-09-05
741 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง สุธาสินี อำนาจ 100 2011-09-05
742 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย อุบลวรรณ อิมทะลัยพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
743 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย บุรินทร์ มิ่งแก้วพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
744 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ มณีวรรณ เชื้อบุญมีพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
745 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยาย สุดใข ถนัดค้าพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
746 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายศักดาวุฒิ พุทธายอด 100 2011-09-05
747 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา นักเรียน ม. 2/1 102 2011-09-05
748 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชาย ณัฐพงษ์ โคตรมหา 100 2011-09-05
749 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชาย รัตนพงษ์ บัวเหือนพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
750 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวิลาวัณย์ มิ่งแก้วพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
751 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิง บัณฑิตา สายคำสุด 100 2011-09-05
752 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย อัมพร 100 2011-09-05
753 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง สมปอง บุญธรรมพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
754 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ส.อ. เชาว์ รังกุลพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
755 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 โรงเรียนบ้านป่าสะแข 100 2011-09-05
756 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย วัชรพงษ์ มาตย์คำพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
757 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง นิสัย ปีอาทิตย์ 100 2011-09-05
758 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางอำนวย ปีอาทิตย์ 100 2011-09-05
759 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอุดร พลายกลาง 100 2011-09-05
760 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยาย ทรัพย์ อรรคสูรย์พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
761 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว วนิดา จันทร์พานิชย์ 100 2011-09-05
762 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย สมยศ มนะศรี 100 2011-09-05
763 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว ณัฐชา มนะศรี 100 2011-09-05
764 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย วรสิทธิ์ จันศรีพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
765 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง ราณี อรรณพานุรักษ์พร้อมครอบครัว 200 2011-09-05
766 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย วิลิต แสงสุวรรณ์พร้อมครอบครัว 200 2011-09-05
767 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวิไลวรรณ วิชาธรรม 100 2011-09-05
768 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางดรุณี ราชพัฒน์พร้อมครอบครัว 500 2011-09-05
769 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอนุศรณ์ ศรีสุวรรณ 40 2011-09-05
770 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชาย วสันต์ ปราชญ์ศัลพ์ 20 2011-09-05
771 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายชวลิต ปิ่นคำพร้อมครอบครัว 50 2011-09-05
772 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสุบิน ทองยา 100 2011-09-05
773 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย ธวัชชัย พร้อมคณะ 200 2011-09-05
774 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจินดานุช นนทะโคตร 100 2011-09-05
775 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ สกาวรัตน์ สังข์ศรีอินทร์พร้อมครอบครัว 140 2011-09-05
776 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจุไรรัตน์ มชะศรี 100 2011-09-05
777 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ต. ชัยยงค์ยุทธ ภูมิพรายุ 100 2011-09-05
778 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ สุริวงศ์ พรหมประสิทธ์ 100 2011-09-05
779 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ต. สิทธิชัย สิทธิมงคล 60 2011-09-05
780 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ด.ต. สมบัติ ฝอยทอง 100 2011-09-05
781 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คณะแขวงการทางเลขที่ 2 ด่านซ้าย 1000 2011-09-05
782 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจิราภรณ์ มูลทราพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
783 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ครอบครัวพิทักษ์สฤษด์ 100 2011-09-05
784 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ป้าไม พร้อมคณะ 100 2011-09-05
785 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสุรศักดิ์ พร้อมคณะ 100 2011-09-05
786 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาย นุรัตน์ พรหมดี 100 2011-09-05
787 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายชล คำยี่พร้อมครอบครัว 200 2011-09-05
788 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณ ปาลิดา สิมะสาธิตกุล 50 2011-09-05
789 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง ชนมญ ยศปัญญา 100 2011-09-05
790 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเทียมใจ รุ้งกุลพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
791 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาว เอื้ออารีย์ พรหมดีพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
792 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง สุปราณี รุ่งเรื่องพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
793 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นาง ก้วน จันทร์ศรี 100 2011-09-05
794 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอาทิตย์ และครอบครัว 200 2011-09-05
795 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ครอบครัวอมรพิชญ์ปรัชญา นักศักษาธรรมศาสตร์ ศิริราช 3540 2011-09-05
796 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายถาวร ภักมีและคณะ 500 2011-09-05
797 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพีระ นางจารุณี เนตรผง 500 2011-09-05
798 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธนภัท ฉิมพาลี 100 2011-09-05
799 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายชาตรี ราชบัณฑิตย์และคณะ 500 2011-09-05
800 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวอลิษา ไทยอ่อน 100 2011-09-05
801 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอมรรรัตน์ พุทธสิมมา 100 2011-09-05
802 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายวัฒนา เสมอใจและครอบครัว 30 2011-09-05
803 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายนิพร เชื้อบุญมี 20 2011-09-05
804 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางด้วง เถร์อินต๊ะ 100 2011-09-05
805 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเกษม นางสาวณัฏฐ์เยา ดุษฎีประเสริฐ 300 2011-09-05
806 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวิภาวรรณ ถาวร 100 2011-09-05
807 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางหนูกิจ แต่ง แสนประสิทธิ์ 50 2011-09-05
808 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพงษ์เดช พิจิตร 100 2011-09-05
809 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางคำศิลป์ ยืนทน 100 2011-09-05
810 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางหนูเลื่อน โนนทิง 100 2011-09-05
811 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางพิกุล จันทร์เพิ่ม 100 2011-09-05
812 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางทองแถม เชื้อบุญมี 40 2011-09-05
813 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสถิตย์ กราบไกรแก้ว 50 2011-09-05
814 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางอัมพร แสนดาและคณะ 100 2011-09-05
815 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ป้าวิ 200 2011-09-05
816 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวชิรวิทย์ วัชราคม 100 2011-09-05
817 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางอุไร ไชยสิทธิ 50 2011-09-05
818 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวเตือนจิตร เขมะมูล 108 2011-09-05
819 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพรีพรรณ ตังสงบและคณะ 100 2011-09-05
820 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ยายคำเพาะ เวชสมพงษ์และคณะ 1000 2011-09-05
821 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายประสิทธิ์ ทุมโยมาและคณะ 20 2011-09-05
822 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวราภรณ์ ยุทธอภิรักษ์และคณะ 100 2011-09-05
823 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางประทุม มาคำ 200 2011-09-05
824 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางจิราพร ทิพยบุญลือ 20 2011-09-05
825 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณศักดิ์ สุภาภรณ์ ภวังคะรัตน์ 100 2011-09-05
826 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางละมัย สีทวน 20 2011-09-05
827 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายทวน ปันนะและคณะ 20 2011-09-05
828 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงจุฑามาศ กล้ากระโทก 50 2011-09-05
829 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวิเชียร รัตนะวิชัย 120 2011-09-05
830 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายฉัตรธนเดชา กล้ากระโทก 100 2011-09-05
831 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณปรุงจาร เขื่อนขุนทดและคณะ 500 2011-09-05
832 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายวรวุฒิ เข็นขื่อ 50 2011-09-05
833 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางดาวรุ่ง วงษ์แสง 50 2011-09-05
834 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเรืองฤทธิ์ ธีรารัตน์ พวงคำ 200 2011-09-05
835 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณเกษรินญา พันธ์สน 100 2011-09-05
836 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพรทิพย์ อรุณเลิศพิทักษ์ 40 2011-09-05
837 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายชัญญาวัจน์ แสงทอง 100 2011-09-05
838 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางไพรวัลย์ และครอบครัว 50 2011-09-05
839 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางกองแก้ว ทุมโยมาและคณะ 20 2011-09-05
840 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายมีชัย ทุมโยมาและคณะ 20 2011-09-05
841 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวัชรีย์ บุญมีวิเศษ 100 2011-09-05
842 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสิทธิชัย แก้วลา 100 2011-09-05
843 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณเปรมใจ กาญจนรัตน์ 100 2011-09-05
844 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณปัจจา โสประดิษฐ์และคณะ 60 2011-09-05
845 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายทรงพล สิทธิการค้าและคณะ 100 2011-09-05
846 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายถม ทุมโยมาและคณะ 20 2011-09-05
847 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางปวีณรัตน์ เงางามและคณะ 100 2011-09-05
848 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพิพัฒน์ ประจญศานต์และคณะ 200 2011-09-05
849 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวรัชดา พาพลงาม 100 2011-09-05
850 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 บ. ดีมายเออร์ จำกัด 1000 2011-09-05
851 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายกิมไฮ้ แซ่ฮ้อ 100 2011-09-05
852 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางรุ้ง แซ่ฮ้อ 100 2011-09-05
853 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวขันทอง ไกยะษา 200 2011-09-05
854 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายแพทย์ทวีศักดิ์ กาญจนการุณและคณะ 100 2011-09-05
855 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายรณกฤต เอกจิรพงศ์และคณะ 200 2011-09-05
856 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางอ่อน วาลู่ 200 2011-09-05
857 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณธัญทิพย์ เอี่ยมสุวรรณธาดา 200 2011-09-05
858 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสวัสดิ์ มีสวยพงศ์และคณะ 200 2011-09-05
859 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณณัฐมณฑน์ โสนุชวรรนะกุล 100 2011-09-05
860 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณยอดเพ็ชร คุณนัยนา ปัญญาคำเลิศและคณะ 200 2011-09-05
861 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายธเนศ ธัธวารัยทรัพย์ 100 2011-09-05
862 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวอภิญญา ธนเฮือง 100 2011-09-05
863 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวิมล โรจนโพธิ์ 100 2011-09-05
864 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอำนวยพร โรจนโพธิ์ 100 2011-09-05
865 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสมชาย นำเจริญและคณะ 100 2011-09-05
866 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายคณิน ศรีอำไพวราภรณ์และคณะ 200 2011-09-05
867 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุทธิศักดิ์ พวงคำและคณะ 500 2011-09-05
868 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณตามูล กมลเสถียร 100 2011-09-05
869 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณบุษยา คุณธีรพงษ์ สร้อยเพชร 100 2011-09-05
870 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณมัณฑนา ต๊ะปา 100 2011-09-05
871 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายประเทือง ควรพจน์ 200 2011-09-05
872 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณอสมา คำสด 100 2011-09-05
873 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวีรนัน 100 2011-09-05
874 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายมงคล ราชเมือง 100 2011-09-05
875 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวอาภัสสร บุญญะวินัยกุล 120 2011-09-05
876 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ฮุยจง 100 2011-09-05
877 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ. สุรสิงห์ เชยชิต 100 2011-09-05
878 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ. ศุภศักดิ์ บำรุงเสนา 100 2011-09-05
879 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร.ท. ศรัณย์ เรืองฤทธิ์ 200 2011-09-05
880 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ. ธวัชชัย จาติเกตุ 100 2011-09-05
881 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวิษณุ ไชยะพันธุ์และคณะ 140 2011-09-05
882 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ส.อ. เทพพิทักษ์ เหมือนสวรรค์ 100 2011-09-05
883 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ. ระพิน ขวัญจิตร 100 2011-09-05
884 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณมานพ สังข์ลาวและคณะ 100 2011-09-05
885 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ. จิตกร เรืองนุ้ย 200 2011-09-05
886 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 จ.ส.อ. คมสันต์ สภาพศรีและคณะ 60 2011-09-05
887 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณสุนันที โรจนพงศ์ 100 2011-09-05
888 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวิชัย กังวานศุภมงคล 120 2011-09-05
889 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวภาวินี สุดแสง 200 2011-09-05
890 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณวิมวาปี เจริญธน 100 2011-09-05
891 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 พ.ต. ฐนพัฒน์ ตรงยาง 100 2011-09-05
892 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสุภาพ คอนสวรรณ์และคณะ 20 2011-09-05
893 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวจิรา ตุ้ยเกี๋ยง 100 2011-09-05
894 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสนั่น วิบูลย์วรรถ 100 2011-09-05
895 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเกียรติชัย มีไกรราช 50 2011-09-05
896 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายจักรกฤษณ์ เวยสาร 100 2011-09-05
897 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวนัฏกาญจน์ แกมกล้า 100 2011-09-05
898 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 แม่ประมวล ต. ประเสริฐ 2720 2011-09-05
899 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณธัญพร และคณะ 2000 2011-09-05
900 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 แม่ประมวล สืบพงษ์ 100 2011-09-05
901 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวกาญจนา สืบกระโทก 100 2011-09-05
902 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กชายคฑาทอง แสงราช 100 2011-09-05
903 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายสวง กลิ่นจันทร์ 100 2011-09-05
904 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณบรรจบ ทิพย์สิงห์ 100 2011-09-05
905 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางทองบาน เกษเกษร 100 2011-09-05
906 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายเฉลิมวุฒิ พิมปภาจิญและคณะ 100 2011-09-05
907 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายนภาเดช ธัญญารักษ์ 50 2011-09-05
908 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางผ่องใส แสนประสิทธิ์ 100 2011-09-05
909 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวกฤตยวรรณ ภูมิวัฒน์และคณะ 100 2011-09-05
910 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 ร้านท๊อปเทนคาร์เซอร์วิส จังหวัดเลย 100 2011-09-05
911 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายพิสดาร พรหมรักษา 100 2011-09-05
912 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางวิรัตน์ เชื้อบุญมี 120 2011-09-05
913 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางชนิกา ทรายงามและคณะ 100 2011-09-05
914 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 คุณพินิตา ภานุมาศ ศรีภานุมาต 400 2011-09-05
915 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายบุรินทร์ นางหน่วง มิ่งแก้วและคณะ 200 2011-09-05
916 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวนถารัตน์ มูลทรา 100 2011-09-05
917 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสุธาสินี อำนาจ 200 2011-09-05
918 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 เด็กหญิงวธิทยา ไชยอาจ 100 2011-09-05
919 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายรุ่งเพชร ราชพัฒน์ 100 2011-09-05
920 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวปาลิตา ฉ่ำแสงและคณะ 120 2011-09-05
921 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาววิสุดา สาริวงค์และคณะ 200 2011-09-05
922 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางกีรณา เชื้อบุญมี 40 2011-09-05
923 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเพ็ชรี มูลนิยม 40 2011-09-05
924 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางสาวนิจจรินทร์ จีรอัศวพงศ์และคณะ 1240 2011-09-05
925 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายคำดี จันทศร 100 2011-09-05
926 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางภูรีศรี โพธิ์คง 100 2011-09-05
927 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางหลาง พรมโยธา 20 2011-09-05
928 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายอมร ทรงพุฒิ 100 2011-09-05
929 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นายวัฒนา น้อยจันทร์ 100 2011-09-05
930 หล่อพระเศียรพระพุทธชินราชและหล่อพระไพรีพินาศ 9 องค์ 30 ม.ค. 54 นางเสริมจิต ศรีวารีและคณะ 200 2011-09-05
931 15 ส.ค. 53 สามเณรอาทิตย์ หล้าอ่อน 21 2011-09-05
932 15 ส.ค. 53 นายวิชัย บุตรโคตร 100 2011-09-05
933 15 ส.ค. 53 สามเณรเกชา สิมมาหลวง 100 2011-09-05
934 15 ส.ค. 53 นางศศิธร-นายชวลิต จิ่มอาสา 200 2011-09-05
935 15 ส.ค. 53 นส.ทิวาพร นนทะโคตร 440 2011-09-05
936 15 ส.ค. 53 พระหยุ่น ขันติโก 200 2011-09-05
937 15 ส.ค. 53 คุณวิลาศิณี ศิริทรัพย์ 100 2011-09-05
938 15 ส.ค. 53 นายสันทัด-นางลำบิน เจริญศรีเมือง 100 2011-09-05
939 15 ส.ค. 53 พระพิชิตชัย วัดเครื่องหงษ์ 500 2011-09-05
940 15 ส.ค. 53 คุณวิชัย รักศิริกุล 500 2011-09-05
941 15 ส.ค. 53 นส.อัจฉริยา ทรัพย์เมือง 30 2011-09-05
942 15 ส.ค. 53 นางแสงเดือน ทิพย์โพธ์ 20 2011-09-05
943 15 ส.ค. 53 นายบุญมี อาจิมา 20 2011-09-05
944 15 ส.ค. 53 นส.กาญจนา ผกาแก้ว 40 2011-09-05
945 15 ส.ค. 53 นางยุพิน อะทะเสน 50 2011-09-05
946 15 ส.ค. 53 นางด้วง เสาเรือนต๊ะ 50 2011-09-05
947 15 ส.ค. 53 นส.ธรภัท ฉิมพาลี 50 2011-09-05
948 15 ส.ค. 53 คุณเรณู เสริมบุญสร้าง 40 2011-09-05
949 15 ส.ค. 53 ดชกันตภณ ราชบัณฑิตย์ 40 2011-09-05
950 15 ส.ค. 53 นางประทิน สุกิน 60 2011-09-05
951 15 ส.ค. 53 พ่อจันแก้วแม่สมศรี ไชยชนะ 20 2011-09-05
952 15 ส.ค. 53 คุณเหรียญทอง บัวใจ 40 2011-09-05
953 15 ส.ค. 53 นางวัลลภา บัวใจ 20 2011-09-05
954 15 ส.ค. 53 คุณประทิน คงสุทธิ 20 2011-09-05
955 15 ส.ค. 53 ครอบครัวใจแก้ว 20 2011-09-05
956 15 ส.ค. 53 คุณภาณุพงศ์ โถชาลี 30 2011-09-05
957 15 ส.ค. 53 คุณธีรศํกดิ์ คำยี่ 19 2011-09-05
958 15 ส.ค. 53 คุณต่อวงศ์ 30 2011-09-05
959 15 ส.ค. 53 คุณดวงพร ตาลดี 20 2011-09-05
960 15 ส.ค. 53 คุณคมสัน เทียมชนะ 20 2011-09-05
961 15 ส.ค. 53 คุณศุภชัย-สกายดาว เกษวงษ์ 20 2011-09-05
962 15 ส.ค. 53 นายบัญญัติ ยะวรรณ 72 2011-09-05
963 15 ส.ค. 53 นส.อัจฉราภรณ์ ทนุการและคณะ 70 2011-09-05
964 15 ส.ค. 53 ดช.ชิษณุพงษ์ จันศรี 40 2011-09-05
965 15 ส.ค. 53 นางสอิ้ง เนตรผง 40 2011-09-05
966 15 ส.ค. 53 คุณชตววณ จุลกาญจน์ 20 2011-09-05
967 15 ส.ค. 53 คุณประหยัด งอกไข่น้ำ 20 2011-09-05
968 15 ส.ค. 53 คุณทรรศวรรณ สุวรรณชาติ 29 2011-09-05
969 15 ส.ค. 53 นางปราริชิชาติ วงวาด 20 2011-09-05
970 15 ส.ค. 53 นายจริญญา สิงห์สถิตย์ 40 2011-09-05
971 15 ส.ค. 53 นางคำเมาะ เวชสมพงษ 500 2011-09-05
972 15 ส.ค. 53 นางนันทา รอดชื่นและครอบครัว 200 2011-09-05
973 15 ส.ค. 53 นางพัน์ทิพย์ ชูพงศ์และคณะ 1000 2011-09-05
974 15 ส.ค. 53 นส.ชฎาพร กลิ่นหอม 300 2011-09-05
975 15 ส.ค. 53 คุณนพดล สครุฑามาส 100 2011-09-05
976 15 ส.ค. 53 นายเฉลิมวุฒิและครอบครัว 100 2011-09-05
977 15 ส.ค. 53 นส.รพีพรรณ วัฒนพันธุ์ 200 2011-09-05
978 15 ส.ค. 53 คุณสิทธิชัย รักษาบุญ 200 2011-09-05
979 15 ส.ค. 53 นายจีรภัทร์ 40 2011-09-05
980 15 ส.ค. 53 คุณจุลเศวตร ผาสุข 50 2011-09-05
981 15 ส.ค. 53 คุณแสงเดือน ผาสุข 60 2011-09-05
982 15 ส.ค. 53 คุณอทิตยา ใจจุล 50 2011-09-05
983 15 ส.ค. 53 นายพรหม สุวรรณสระ 200 2011-09-05
984 15 ส.ค. 53 นายนฤพนธ์ อะทะเสน 50 2011-09-05
985 15 ส.ค. 53 ครอบครัวทองปาน 200 2011-09-05
986 15 ส.ค. 53 คุณจันจิรา ท่าหลวง 100 2011-09-05
987 15 ส.ค. 53 นางสาวปิยะนาถ กุลศรีสุวรรณ 100 2011-09-05
988 15 ส.ค. 53 พญฐิติพร ภราดร 100 2011-09-05
989 15 ส.ค. 53 นางประภาพร อรุโณทองและครอบครัว 100 2011-09-05
990 15 ส.ค. 53 นส.อาภรณ์ วังตระกูล 100 2011-09-05
991 15 ส.ค. 53 คุณวรณภพ สุทธิผลไพบูลย์ 100 2011-09-05
992 15 ส.ค. 53 นายอภิวัฒน์ จันกัน 2000 2011-09-05
993 15 ส.ค. 53 นส.ชมพูนุช รตะบุตร 100 2011-09-05
994 15 ส.ค. 53 คุณแน่งน้อย เสริมบุญสว่างและครอบครัว 300 2011-09-05
995 15 ส.ค. 53 นายสง่า จันกัน 100 2011-09-05
996 15 ส.ค. 53 นางพวน จันกัน 100 2011-09-05
997 15 ส.ค. 53 แม่ข่อย ทิพย์รักษ์ 100 2011-09-05
998 15 ส.ค. 53 นางวรรรฃณา ราชบัณฑิตย์ 100 2011-09-05
999 15 ส.ค. 53 คุณพีรพงษ์-คุณมนฤดี อัศวศิโรจน์ 2000 2011-09-05
1000 15 ส.ค. 53 นางเบญจมาศ กีรติการกุล 300 2011-09-05
1001 15 ส.ค. 53 นายนฤพนธ์ สุทธิพันธ์ 100 2011-09-05
1002 15 ส.ค. 53 ดญ.จรรยพร วงศ์นันทา 50 2011-09-05
1003 15 ส.ค. 53 คุณน้อยและน้องเฮียง 300 2011-09-05
1004 15 ส.ค. 53 นางสุดใจ แก้วไชยะและครอบครัว 100 2011-09-05
1005 15 ส.ค. 53 อ.ละม้าย จันทรคาต 200 2011-09-05
1006 15 ส.ค. 53 คุณไพเราะ วุฒิเสนและครอบครัว 340 2011-09-05
1007 15 ส.ค. 53 นายรำเพย เกษนาค 100 2011-09-05
1008 15 ส.ค. 53 นางวรรณวิภา สุวรรณคำ 200 2011-09-05
1009 15 ส.ค. 53 นายสุดใจ แก้วไชยะ 120 2011-09-05
1010 15 ส.ค. 53 คุณชนิดาภา มาลาพันธ์และคณะ 100 2011-09-05
1011 15 ส.ค. 53 นายคมสันต์ แก้วแพงพันธ์ 20 2011-09-05
1012 15 ส.ค. 53 นายนรินทร์ แก้วสม 20 2011-09-05
1013 15 ส.ค. 53 คุณอินทร์ทอง ขัติยะ 50 2011-09-05
1014 15 ส.ค. 53 คุณประมวล รวยทรัพย์ 50 2011-09-05
1015 15 ส.ค. 53 นสชุติยา รุ่งเดชอุดมโชค 80 2011-09-05
1016 15 ส.ค. 53 นายวันชัย ยาโม้ 50 2011-09-05
1017 15 ส.ค. 53 นายวิวัฒน์ โตธิรกุล 300 2011-09-05
1018 15 ส.ค. 53 นายสุรศักดิ์ ยอดศรีเมือง 100 2011-09-05
1019 15 ส.ค. 53 นายนิยม-นางประกาย ฉินตระกูล 50 2011-09-05
1020 15 ส.ค. 53 นางวังเวียนและครอบครัว 100 2011-09-05
1021 15 ส.ค. 53 นายภูสิทธิ์ ศรีทองสุข 100 2011-09-05
1022 15 ส.ค. 53 นายสุทธา อภิฌาณสิทธิ์ 40 2011-09-05
1023 15 ส.ค. 53 นางสะอาด ผาโสม 50 2011-09-05
1024 15 ส.ค. 53 พต.วัธนชัย เทียมทองและคณะ 200 2011-09-05
1025 15 ส.ค. 53 นางชารี สมเพ็ชร 100 2011-09-05
1026 15 ส.ค. 53 นางสุมาลี คำใหญ่ 90 2011-09-05
1027 15 ส.ค. 53 นางสมพร พยัคฆะและครอบครัว 100 2011-09-05
1028 15 ส.ค. 53 นสเบญจพร บัวลอย 100 2011-09-05
1029 15 ส.ค. 53 นางวันพร ศรีเมฆ 10100 2011-09-05
1030 15 ส.ค. 53 รต.มนูณ ลบเมฆและครอบครัว 100 2011-09-05
1031 15 ส.ค. 53 คณะศิษย์โรงพยาบาลสกลนคร 1059 2011-09-05
1032 15 ส.ค. 53 คุณกุ่ม นันทกร 60 2011-09-05
1033 15 ส.ค. 53 นางประไพ 40 2011-09-05
1034 15 ส.ค. 53 นส.พิมละมัย ไชยมณี 100 2011-09-05
1035 15 ส.ค. 53 คุณศรีเพชร จัทรังษี 100 2011-09-05
1036 15 ส.ค. 53 นายสงกรานต์ กัญญารักษ์และครอบครอบครัว 100 2011-09-05
1037 15 ส.ค. 53 นายมวน สิงห์สถิตย์ 1458 2011-09-05
1038 15 ส.ค. 53 นายจำรัส สารมะโน 100 2011-09-05
1039 15 ส.ค. 53 นายรัชธน โคตรชนะและครอบครัว 785 2011-09-05
1040 15 ส.ค. 53 คุณสุบิน ศรีบุตรตา 280 2011-09-05
1041 15 ส.ค. 53 นางไหน สารมะโน 490 2011-09-05
1042 15 ส.ค. 53 นางเตียง สารมะโน 40 2011-09-05
1043 15 ส.ค. 53 คุณครอง เนตรแสงศรีและตรอบตรัว 200 2011-09-05
1044 15 ส.ค. 53 คุณศรินภัสร์และคณะ 200 2011-09-05
1045 15 ส.ค. 53 นางจัด กาปั่นและคณะ 200 2011-09-05
1046 15 ส.ค. 53 นส.อุษา สำเร็จกิจและครอบครัว 200 2011-09-05
1047 15 ส.ค. 53 นส.สุมาลิน มาแสวง 500 2011-09-05
1048 15 ส.ค. 53 คุนันญา เรือนศรี 500 2011-09-05
1049 15 ส.ค. 53 คุณครูนภาพร เกษสุภะ 100 2011-09-05
1050 15 ส.ค. 53 นส.แก้วตา ศรีลาไลย์ 40 2011-09-05
1051 15 ส.ค. 53 สามเณรปิติศักดิ์ หารคำ 100 2011-09-05
1052 15 ส.ค. 53 คุณพรหมมินทร์ แสงสี 0 2011-09-05
1053 15 ส.ค. 53 ร้านจงเจริญ 20 2011-09-05
1054 15 ส.ค. 53 คุณศรญรินทร์ ยศสุพรม 0 2011-09-05
1055 15 ส.ค. 53 สามเณรชุติพนธ์ จันทะพินิจ 20 2011-09-05
1056 15 ส.ค. 53 สามเณรอนุรักษ์ จุดสี 100 2011-09-05
1057 15 ส.ค. 53 คุณปรเมษฐ์ ปาจำ 20 2011-09-05
1058 15 ส.ค. 53 สามเณรธนา สีนวน 20 2011-09-05
1059 15 ส.ค. 53 สามเณรธัมมรักษ์ ภักดีเรืองเรืองตระกูล 100 2011-09-05
1060 15 ส.ค. 53 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 2011-09-05
1061 15 ส.ค. 53 พระ สนั่น และคณะ 100 2011-09-05
1062 15 ส.ค. 53 ส.ณ. วุฒินันท์ จันทร์ศรี 50 2011-09-05
1063 15 ส.ค. 53 ส.ณ. สุทธิพงษ์ นุสนธิ์ 50 2011-09-05
1064 15 ส.ค. 53 ส.ณ. ธนพร เสนสุข 20 2011-09-05
1065 15 ส.ค. 53 ส.ณ. ทวีชัย แวววรรณ 20 2011-09-05
1066 15 ส.ค. 53 นาง เย็น เสนานุช 20 2011-09-05
1067 15 ส.ค. 53 พระศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล 100 2011-09-05
1068 15 ส.ค. 53 นาย วันทอง พรหมรักษา 50 2011-09-05
1069 15 ส.ค. 53 เด็กชาย อภิศิทธิ์ พรหมรักษา 60 2011-09-05
1070 15 ส.ค. 53 คุณ ศุภลักษณ์ ภูอภิรมย์ 200 2011-09-05
1071 15 ส.ค. 53 คุณ อมรัตน์ หรรษคุณาอมัย 100 2011-09-05
1072 15 ส.ค. 53 นาย ธวัช สถาพร 200 2011-09-05
1073 15 ส.ค. 53 คุณ สุดารัตน์ เหมือนชาติ 1000 2011-09-05
1074 15 ส.ค. 53 คุณ นิรันดร บุญชู 200 2011-09-05
1075 15 ส.ค. 53 นางสาว ปิ่นสุดา สินทรโก 50 2011-09-05
1076 15 ส.ค. 53 นาง ศิริพร สุทธิพล 60 2011-09-05
1077 15 ส.ค. 53 นาย เศกสรร สุขพัฒนานรากุล 200 2011-09-05
1078 15 ส.ค. 53 เด็กหญิง ปภาดา สินทรโก 50 2011-09-05
1079 15 ส.ค. 53 นาย ประเทือง สินทรโก 60 2011-09-05
1080 15 ส.ค. 53 นาง โปรดปราน สุจริต 200 2011-09-05
1081 15 ส.ค. 53 นาย วีรยุทธ กุศล 100 2011-09-05
1082 15 ส.ค. 53 นางสาว ปุณยภา กิตติคุณ 200 2011-09-05
1083 15 ส.ค. 53 คุณพรเพ็ญ กิตติคุณ 200 2011-09-05
1084 15 ส.ค. 53 คุณ นงนุช กุมาร 100 2011-09-05
1085 15 ส.ค. 53 คุณ ศักดิ์ชัย กฤตยอมรกุลพร้อมครอบครัว 200 2011-09-05
1086 15 ส.ค. 53 นาง ดลฐัตน์ ทรัพย์สังข์ 100 2011-09-05
1087 15 ส.ค. 53 คุณแม่ กิ่งทอง กิตติคุณ 500 2011-09-05
1088 15 ส.ค. 53 คุณ จิตตรา 20 2011-09-05
1089 15 ส.ค. 53 นาย วัชเช ไชยสุ้ย 20 2011-09-05
1090 15 ส.ค. 53 ยาย เตย 20 2011-09-05
1091 15 ส.ค. 53 นาง ละมัย อุตม์อ่าง 20 2011-09-05
1092 15 ส.ค. 53 นางจารุณี พุตตรัง 50 2011-09-05
1093 15 ส.ค. 53 นาง สมใจ คำแก้ว 20 2011-09-05
1094 15 ส.ค. 53 นาง จันทรอน พรหมสง 20 2011-09-05
1095 15 ส.ค. 53 คุณ เจษฎาภรณ์ ธนาวุฒิวร 40 2011-09-05
1096 15 ส.ค. 53 คุณ สุนัน สินสวัสดิ์ 60 2011-09-05
1097 15 ส.ค. 53 นางสาว ศวิตา พร้อมคณะ 104 2011-09-05
1098 15 ส.ค. 53 นางสาว เปล่งศรี โฆษิตานนท์ 500 2011-09-05
1099 15 ส.ค. 53 นาย ถวัลย์ พร้อมคณะ 500 2011-09-05
1100 15 ส.ค. 53 นาย ศิริพล พร้อมคณะ 500 2011-09-05
1101 15 ส.ค. 53 นางสาว สุนันฑา 60 2011-09-05
1102 15 ส.ค. 53 คุณ วรรณา เลาวกุล 100 2011-09-05
1103 15 ส.ค. 53 นาย สุกิจ พร้อมคณะ 220 2011-09-05
1104 15 ส.ค. 53 นางสาว จุญณเกศ พานิช 100 2011-09-05
1105 15 ส.ค. 53 นาง อำไพ แสงมณี 20 2011-09-05
1106 15 ส.ค. 53 คุณ ชวลิต พร้อมคณะ 2000 2011-09-05
1107 15 ส.ค. 53 คุณ นิตยา สุขีโมกข์ 1000 2011-09-05
1108 15 ส.ค. 53 คุณ ยุพา มั่นเขตกิจ 500 2011-09-05
1109 15 ส.ค. 53 พ.ต.อ. อำนวย ศิษย์เดช 1000 2011-09-05
1110 15 ส.ค. 53 กำนันวิชา พรมอุทัยพร้อมครอบครัว 2000 2011-09-05
1111 15 ส.ค. 53 นาง ปริทรรศ ศิลปกิจ 200 2011-09-05
1112 15 ส.ค. 53 คุณ กวินธิดา พรมอุทัย 200 2011-09-05
1113 15 ส.ค. 53 ครอบครับป้านิตยา 1000 2011-09-05
1114 15 ส.ค. 53 คุณ พชนชื่น ดุษฎีประการัง 100 2011-09-05
1115 15 ส.ค. 53 คุณ มนฤดี วุฒิสุวรรณ 200 2011-09-05
1116 15 ส.ค. 53 คุณ ปิยะดา นาบโคตร 100 2011-09-05
1117 15 ส.ค. 53 นางสาว จุฑามาศ พระอุทัย 100 2011-09-05
1118 15 ส.ค. 53 คุณแก้วกาญจน์ กิติกาญจน์ 500 2011-09-05
1119 15 ส.ค. 53 คุณ จิราพร พร้อมคณะ 1000 2011-09-05
1120 15 ส.ค. 53 คุณ เจษฎาพร รอดพิพัฒน์ 20 2011-09-05
1121 15 ส.ค. 53 นาย กอบพันธ์ อธิพันธุ์จินดา 120 2011-09-05
1122 15 ส.ค. 53 นางสาว กมลภรณ์ เตียสุวรรณ 100 2011-09-05
1123 15 ส.ค. 53 คุณ ศรินธร พร้อมคณะ 100 2011-09-05
1124 15 ส.ค. 53 นาย สุขสันต์ อ่อนล้า 60 2011-09-05
1125 15 ส.ค. 53 คุณ ญานิศา โพธิ์ฐิติสัตน์ 100 2011-09-05
1126 15 ส.ค. 53 น.พ. วจนะ 1000 2011-09-05
1127 15 ส.ค. 53 พ.ญ. กิตติวรรณ เทียมแก้ว 200 2011-09-05
1128 15 ส.ค. 53 คุณ นฤมล บัดติยาและครอบครัว 1000 2011-09-05
1129 15 ส.ค. 53 คุณ จันทร์นวล เหมือนแก้วพร้อมครอบครัว 1000 2011-09-05
1130 15 ส.ค. 53 นาย บัญชา อธิพันธุ์จินดา 200 2011-09-05
1131 15 ส.ค. 53 คุณพัชริรทร์ ชูเฉลิม 200 2011-09-05
1132 15 ส.ค. 53 คุณ ภูวเรศ กุลสิงห์พร้อมครอบครัว 200 2011-09-05
1133 15 ส.ค. 53 คุณ สุรีย์พร สุวรรณไตรและครอบครัว 100 2011-09-05
1134 15 ส.ค. 53 คุณ บรรจบ ขุนศรีพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1135 15 ส.ค. 53 คุณ สุจิตรา อมิตรพ่าย 100 2011-09-05
1136 15 ส.ค. 53 คุณ สกุลรัตน์ พานิชกุล 50 2011-09-05
1137 15 ส.ค. 53 คุณ ปพล ภวภูตานนท์ 60 2011-09-05
1138 15 ส.ค. 53 คุณ ธยานิษฐ์ จารุกิจเจริญ 100 2011-09-05
1139 15 ส.ค. 53 นาง นงลักษณ์ แก้วคำพร้อมครอบครัว 20 2011-09-05
1140 15 ส.ค. 53 นางสาว ศิริพร อุดมเพ็ญ 20 2011-09-05
1141 15 ส.ค. 53 นาย บุญโชค ประสานวรรณ์ 100 2011-09-05
1142 15 ส.ค. 53 หนูพัน พากุล 100 2011-09-05
1143 15 ส.ค. 53 นาย ธีระยุทธ ถมดี 100 2011-09-05
1144 15 ส.ค. 53 คุณ ลัดดาวัลย์ พร้อมคณะ 100 2011-09-05
1145 15 ส.ค. 53 นางสาว จิตติมา การพรหม 100 2011-09-05
1146 15 ส.ค. 53 คุณ นฤธร เทียนสว่าง 100 2011-09-05
1147 15 ส.ค. 53 คุณ กฤษณพงษ์ ไชยพรหมพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1148 15 ส.ค. 53 นางสาว มาลัย ราชวงศ์ 100 2011-09-05
1149 15 ส.ค. 53 นาย อนาวิล วงศ์สาลี 100 2011-09-05
1150 15 ส.ค. 53 คุณ ยอด แสงแก้วสุก 100 2011-09-05
1151 15 ส.ค. 53 คุณ นิภาพรรณ มารศรีพร้อมครอบครัว 40 2011-09-05
1152 15 ส.ค. 53 นาย สายัณห์ มาน้อย 20 2011-09-05
1153 15 ส.ค. 53 นาย สมบัติ สลด 20 2011-09-05
1154 15 ส.ค. 53 นางสาว ศรัณยภัทร ทองเสี่ยน 20 2011-09-05
1155 15 ส.ค. 53 นาย สมบัติ ทองนิ่มพร้อมครอบครัว 50 2011-09-05
1156 15 ส.ค. 53 นาย ประยูร หงส์ขจร 100 2011-09-05
1157 15 ส.ค. 53 นาง กธนร บุญส่งพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1158 15 ส.ค. 53 คุณนฤมล ดอกกระโทก 60 2011-09-05
1159 15 ส.ค. 53 นางสาว อำพร พร้อมคณะ 100 2011-09-05
1160 15 ส.ค. 53 คุณ ทองคุณ คำยังพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1161 15 ส.ค. 53 คุณ วุฒิไกร กินรเหลิง 100 2011-09-05
1162 15 ส.ค. 53 คุณ จันทร์เพ็ญ จงชมผา 100 2011-09-05
1163 15 ส.ค. 53 คุณ วาสิน เจริญสุข 327 2011-09-05
1164 15 ส.ค. 53 นางสาว วาสนา ถนอมทรัพย์ 100 2011-09-05
1165 15 ส.ค. 53 นางสาว รัศมี ทองลา 100 2011-09-05
1166 15 ส.ค. 53 นางสาว สายใจ ขันทองพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1167 15 ส.ค. 53 นาย ธนานนท์ เมืองพระฝาง 100 2011-09-05
1168 15 ส.ค. 53 นาย จักริน สุภาพ 100 2011-09-05
1169 15 ส.ค. 53 นางสาว พเยาว์ โยยรัมย์พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1170 15 ส.ค. 53 คุณ ชัยวัฒน์ เทวศิริพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1171 15 ส.ค. 53 นาย ประเสริฐ เทวศิริพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1172 15 ส.ค. 53 นาย วิบูลย์ ไชยพิณ 100 2011-09-05
1173 15 ส.ค. 53 นาย บุรินทร์ ไชยโคตร 100 2011-09-05
1174 15 ส.ค. 53 นาง วารุณี พิมพา 20 2011-09-05
1175 15 ส.ค. 53 นักศึกษา คณะทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 มช. 1119 2011-09-05
1176 15 ส.ค. 53 นาง แสงวรรณ ไชยสุต 20 2011-09-05
1177 15 ส.ค. 53 พ่อแก้ว วรรณะ 100 2011-09-05
1178 15 ส.ค. 53 นางเนื่อง วรรณะ 100 2011-09-05
1179 15 ส.ค. 53 คุณ วิชชากร สูติวงษ์ 100 2011-09-05
1180 15 ส.ค. 53 นาง ชลิตา สมณาวิริยะพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1181 15 ส.ค. 53 นาย สม วรรณะ 100 2011-09-05
1182 15 ส.ค. 53 นาย เกสร วรรณะ 100 2011-09-05
1183 15 ส.ค. 53 นาง เกษร วรรณะ 100 2011-09-05
1184 15 ส.ค. 53 เด็กชาย กฤตกร วรรณะ 50 2011-09-05
1185 15 ส.ค. 53 คุณก่อเกียรติ วรรณะ 50 2011-09-05
1186 15 ส.ค. 53 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ไชยสุต 20 2011-09-05
1187 15 ส.ค. 53 นางอัจฉรา บุตรวิไลและคณะ 200 2011-09-05
1188 15 ส.ค. 53 คุณอดุลย์ พุ่มไพจิตร 100 2011-09-05
1189 15 ส.ค. 53 คุณกุลวดี คุณสรศักดิ์ สรรคบุรานุรักษ์ 100 2011-09-05
1190 15 ส.ค. 53 นางอำไพ กินนาหล้า 100 2011-09-05
1191 15 ส.ค. 53 คุณสุชาดา ลอยทอง 100 2011-09-05
1192 15 ส.ค. 53 นายดนัย เธียรทิม 100 2011-09-05
1193 15 ส.ค. 53 นายบรรดล ทายตะคุและคณะ 500 2011-09-05
1194 15 ส.ค. 53 นายสุรพันธ์ นึกชอบ 200 2011-09-05
1195 15 ส.ค. 53 นายอุมกรเวศ คูหลวงโฮเก็จ 200 2011-09-05
1196 15 ส.ค. 53 นายอดุลย์ พิมุโมจิตร 200 2011-09-05
1197 15 ส.ค. 53 นายสำเนียง มงคลสวัสดิ์ 100 2011-09-05
1198 15 ส.ค. 53 นางจิรดา แมมป์ตัน 100 2011-09-05
1199 15 ส.ค. 53 นางสายสกุล สีหอำไพ 100 2011-09-05
1200 15 ส.ค. 53 ยายยี่สุ่น กมลเสถียร 500 2011-09-05
1201 15 ส.ค. 53 คุณยายเบญจภาค ชัยดิษฐ์และคณะ 100 2011-09-05
1202 15 ส.ค. 53 เด็กชายราม เชิดศักดิ์ศรี (ร้านไอเดีย 109) 500 2011-09-05
1203 15 ส.ค. 53 นางรุ่ง จันทร์แปลก 100 2011-09-05
1204 15 ส.ค. 53 นายสมนึก สายสิงห์เทศและคณะ 200 2011-09-05
1205 15 ส.ค. 53 นายอุทิศ อดเหนือและคณะ 100 2011-09-05
1206 15 ส.ค. 53 คุณสมใจ สุริยาภณานนท์ 1000 2011-09-05
1207 15 ส.ค. 53 นายอภิสิทธิ์ นาคะรัตน์วิจิตร 100 2011-09-05
1208 15 ส.ค. 53 คุณสุกัญญา เกตุวงศ์ 100 2011-09-05
1209 15 ส.ค. 53 นายอนุพงษ์ ภวภูตญาณชัย 100 2011-09-05
1210 15 ส.ค. 53 นายนิคม ใสแจ่ม 200 2011-09-05
1211 15 ส.ค. 53 คุณสุดคนึง กุลนิยม 100 2011-09-05
1212 15 ส.ค. 53 เด็กหญิงอทิตยา ชูโชติ 20 2011-09-05
1213 15 ส.ค. 53 นางฉลอง ศรีพรหม 100 2011-09-05
1214 15 ส.ค. 53 นางปนิดา ศุภศิริภิญโญ 200 2011-09-05
1215 15 ส.ค. 53 คุณสรวย คุณชลิต สักสิวรกูล 50 2011-09-05
1216 15 ส.ค. 53 ตาคม ยายทองสุข คุณไพรจิต 500 2011-09-05
1217 15 ส.ค. 53 นายกิตติภพ ฐานุสรณ์และคณะ 350 2011-09-05
1218 15 ส.ค. 53 เด็กหญิงกรกนก พิมพา 20 2011-09-05
1219 15 ส.ค. 53 นางหนูเทศ ชูโชติ 20 2011-09-05
1220 15 ส.ค. 53 นางอนงค์ ขันซ้ายและครอบครัว 100 2011-09-05
1221 15 ส.ค. 53 นายสินธ์ พิมพา 20 2011-09-05
1222 15 ส.ค. 53 คุณทองศรี น้อยนาช 20 2011-09-05
1223 15 ส.ค. 53 คุณอาภรณ์ พันธุ์วัง 100 2011-09-05
1224 15 ส.ค. 53 นายพงศธร สีหอำไพ 100 2011-09-05
1225 15 ส.ค. 53 นางวิภา แก้วเพชร 100 2011-09-05
1226 15 ส.ค. 53 นางสาวอรไท วงศ์กิตตะ 200 2011-09-05
1227 15 ส.ค. 53 นายไพจิตร บ้านเชียร 200 2011-09-05
1228 15 ส.ค. 53 อาจารย์สายชล คุณสาลิตา โมกขศิกม 200 2011-09-05
1229 15 ส.ค. 53 คุณสมบัติ นามดี 106 2011-09-05
1230 15 ส.ค. 53 นางสาวนภาพร ชัยผัน 50 2011-09-05
1231 15 ส.ค. 53 คุณยายจัด สุคงเจริญ 100 2011-09-05
1232 15 ส.ค. 53 คุณกำจร ทอเจริญรัตน์ 300 2011-09-05
1233 15 ส.ค. 53 แม่นะ อ่อนแก้ว 100 2011-09-05
1234 15 ส.ค. 53 ยายทองสุข ผุยกันต์ 100 2011-09-05
1235 15 ส.ค. 53 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุ 560 2011-09-05
1236 15 ส.ค. 53 โรงเรียนบ้านโคกงาม 200 2011-09-05
1237 15 ส.ค. 53 นางสุพัฒ์ สร้อยมี 100 2011-09-05
1238 15 ส.ค. 53 นางสุรีย์มาศ ทักษี 90 2011-09-05
1239 15 ส.ค. 53 นางทุเรียน แก่งอินทร์ 100 2011-09-05
1240 15 ส.ค. 53 นายยุทธพงษ์ ทองหล้าและครอบครัว 1000 2011-09-05
1241 15 ส.ค. 53 นายวิโรจน์ สิมะโรจนกุล 200 2011-09-05
1242 15 ส.ค. 53 นางอำไพ เงื้อมผาและคณะ 20 2011-09-05
1243 15 ส.ค. 53 นายภาสวิชญ์ กิตติคุณและคณะ 200 2011-09-05
1244 15 ส.ค. 53 คุณปรัชญา กิตติคุณ 100 2011-09-05
1245 15 ส.ค. 53 คุณชลธิชา สุขเกษมและคณะ 50 2011-09-05
1246 15 ส.ค. 53 นางสาวนภาภรณ์ นากกลอง 100 2011-09-05
1247 15 ส.ค. 53 น.ส. ศิริลักษณ์ ภูอภิรมย์ 100 2011-09-05
1248 15 ส.ค. 53 นางประทวน น.ส. ทวีพร ปังศรีวงศ์ 100 2011-09-05
1249 15 ส.ค. 53 นายสนวน สอนเพ็ง 100 2011-09-05
1250 15 ส.ค. 53 คุณณัฐธยานี ยศสวาณิชย์และคณะ 100 2011-09-05
1251 15 ส.ค. 53 คุณสมพงษ์ คุณเนย มรรคนันท์ 100 2011-09-05
1252 15 ส.ค. 53 คุณมาโนช ศรีพุ่ม 100 2011-09-05
1253 15 ส.ค. 53 คุณสุรีย์ เจริญสุข 100 2011-09-05
1254 15 ส.ค. 53 คุณอรอินทร์ คุณสุลักษณ์ 120 2011-09-05
1255 15 ส.ค. 53 เด็กชายภูมิรพี คุณธีรดนย์ ศรสัมภี 50 2011-09-05
1256 15 ส.ค. 53 นายประเสริฐ นางบังอร สุทธิวรรณ 20 2011-09-05
1257 15 ส.ค. 53 ลุงพัฒน์ ชาติสุข 100 2011-09-05
1258 15 ส.ค. 53 ครอบครัวสุขเกษม 200 2011-09-05
1259 15 ส.ค. 53 คุณวรรษา ภูอภิรมย์ 100 2011-09-05
1260 15 ส.ค. 53 คุณนภาพรณ์ นากกลอง 100 2011-09-05
1261 15 ส.ค. 53 นางสาววิราภรณ์ โพธิ์กะอง 100 2011-09-05
1262 15 ส.ค. 53 นายทรงเวช สุทธิพล 40 2011-09-05
1263 15 ส.ค. 53 นางสาวณัฐวรรณ เวชยาลัย 100 2011-09-05
1264 15 ส.ค. 53 คุณดวงพร ดนัย วินิจสร 100 2011-09-05
1265 15 ส.ค. 53 นางสีไว ลือชา 200 2011-09-05
1266 15 ส.ค. 53 นางสาวอรพรรณ ทองศรี 100 2011-09-05
1267 15 ส.ค. 53 นางสาวอรพิน รุ่งเรืองวิวัฒน์ 200 2011-09-05
1268 15 ส.ค. 53 นายธนาเศรษฐ์ จูสิงห์ 100 2011-09-05
1269 15 ส.ค. 53 นางไคล เศวษพงศ์ 200 2011-09-05
1270 15 ส.ค. 53 นายอภิเกียรติ ชมเชยและคณะ 1000 2011-09-05
1271 15 ส.ค. 53 นายนิพนธ์ ยุทธนาระวีศักดิ์ 200 2011-09-05
1272 15 ส.ค. 53 คุณวราพร คุณวรางคณา ปังคานนท์ 100 2011-09-05
1273 15 ส.ค. 53 นางจุไรรัตน์ สุนทรเลขาและคณะ 100 2011-09-05
1274 15 ส.ค. 53 นายวิโรจน์ นางยุพิน คุ้มเมฆ 200 2011-09-05
1275 15 ส.ค. 53 นางอรวรรณ 50 2011-09-05
1276 15 ส.ค. 53 นายอภิมร จันทร์อาจ 100 2011-09-05
1277 15 ส.ค. 53 นางสาวลำภู นุรังษี 100 2011-09-05
1278 15 ส.ค. 53 นายธนภูมิ ประเสริฐสุขโชคมี 100 2011-09-05
1279 15 ส.ค. 53 คุณธนิดา จารูปฎิญญา 100 2011-09-05
1280 15 ส.ค. 53 นายอัครเดช ลาโพธิ์ 200 2011-09-05
1281 15 ส.ค. 53 คุณชิงชัย 200 2011-09-05
1282 15 ส.ค. 53 นางธนา นางณัฐนพิน ศิริวัลย์และคณะ 200 2011-09-05
1283 15 ส.ค. 53 คุณนริศร นาคะนคร 200 2011-09-05
1284 15 ส.ค. 53 นายณัฐภูมิ ประเสริฐสุขโชคมี 100 2011-09-05
1285 15 ส.ค. 53 นางณัฐธนพร ประเสริฐสุขโชคมี 100 2011-09-05
1286 15 ส.ค. 53 นางนภาพรรณ แม้นพวก 100 2011-09-05
1287 15 ส.ค. 53 คุณศิริพรรณ อักษร 100 2011-09-05
1288 15 ส.ค. 53 นางจิราพร วัฒนจินดาเลิศ 100 2011-09-05
1289 15 ส.ค. 53 นางจันทร์แรม เอี่ยมทับ 100 2011-09-05
1290 15 ส.ค. 53 นางสาวเพ็ญศรี จิมทร์จิมถา 100 2011-09-05
1291 15 ส.ค. 53 นางสาววงจันทร์ คำภาผง 50 2011-09-05
1292 15 ส.ค. 53 นางสาวสุรินธร วาริสุทธิ์ 60 2011-09-05
1293 15 ส.ค. 53 นายปรัญชัย ด.ญ. วรินยุพา รักษาศรี 100 2011-09-05
1294 15 ส.ค. 53 นายวันชัย พิมพ์สน 100 2011-09-05
1295 15 ส.ค. 53 นางทำนอง คำภาผง 50 2011-09-05
1296 15 ส.ค. 53 นายอุบล คำถาผง 50 2011-09-05
1297 15 ส.ค. 53 แม่จันลา รักษาศรี 100 2011-09-05
1298 15 ส.ค. 53 แม่กี เสาธง 100 2011-09-05
1299 15 ส.ค. 53 คุณชำนาญ คุณศรัญญาและครอบครัว 100 2011-09-05
1300 15 ส.ค. 53 คุณกันยา กาแฟ 100 2011-09-05
1301 15 ส.ค. 53 นางคำพอง นางคำแปง คำพา 100 2011-09-05
1302 15 ส.ค. 53 นางคิ้ม ปิ่นปั่น 100 2011-09-05
1303 15 ส.ค. 53 คุณแม่บัว กาแฟ 50 2011-09-05
1304 15 ส.ค. 53 นายปรีดา แสงรัศมี 100 2011-09-05
1305 15 ส.ค. 53 นายเอกสิทธิ์ สิงห์โต 100 2011-09-05
1306 15 ส.ค. 53 นางสาวศศิธร ตันตยาภิรมย์ 100 2011-09-05
1307 15 ส.ค. 53 คุณสุลิตา ธนวัฒน์ 100 2011-09-05
1308 15 ส.ค. 53 คุณศิริวรรณ สมบูรณ์ 100 2011-09-05
1309 15 ส.ค. 53 นายศักดิ์ นางนฤมล เกิดพูลผล 500 2011-09-05
1310 15 ส.ค. 53 นายวรภัทร วรรังสฤษฎ์ 20 2011-09-05
1311 15 ส.ค. 53 นาวาอากาศเอกหญิงพรพรรณ ประเคนรี 500 2011-09-05
1312 15 ส.ค. 53 พ.อ. ศเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ 100 2011-09-05
1313 15 ส.ค. 53 พ.อ. ปณิธาน เชิญอักษร 500 2011-09-05
1314 15 ส.ค. 53 พ.อ. พรชัย เศรษฐบุตร 100 2011-09-05
1315 15 ส.ค. 53 พ.อ.หญิงชลีภรณ์ อังคารวัฒน์ 200 2011-09-05
1316 15 ส.ค. 53 พ.อ. สุพัฒน์ สัมมา 100 2011-09-05
1317 15 ส.ค. 53 พ.อ. พิศิษฐ์ ปัญญานะ 50 2011-09-05
1318 15 ส.ค. 53 พ.อ. วิบูลย์ วิชระพล 100 2011-09-05
1319 15 ส.ค. 53 นางสง่าศรี กริชไพทูรย์ 100 2011-09-05
1320 15 ส.ค. 53 พ.อ. สุรยุทธ รัตนจารุ 100 2011-09-05
1321 15 ส.ค. 53 พ.อ. อนุวัฒน์ ธรรมจักษ์ 100 2011-09-05
1322 15 ส.ค. 53 พ.อ. ชาคริต คงไทยและคณะ 500 2011-09-05
1323 15 ส.ค. 53 พ.อ. อัฐพรรษ แจ่มสว่าง 100 2011-09-05
1324 15 ส.ค. 53 พ.อ. หญิงศศพันธุ์ วัชรธรรม 40 2011-09-05
1325 15 ส.ค. 53 พ.อ. หญิงศศิธร สิทธิประสพ 100 2011-09-05
1326 15 ส.ค. 53 พ.อ. วินัย พุกศรีสุข 100 2011-09-05
1327 15 ส.ค. 53 พลพิพัฒน์ ศรีธนา 100 2011-09-05
1328 15 ส.ค. 53 พ.อ. อัมรินทร์ ทองผาสุข 120 2011-09-05
1329 15 ส.ค. 53 พันเอกอนุพงศ์ มีสง่า 100 2011-09-05
1330 15 ส.ค. 53 พ.อ. เวธิกา เคี้ยงถนอม 80 2011-09-05
1331 15 ส.ค. 53 พ.อ. กฤษฎิ์ ร.ต.ต. หญิง ศิริรัตนา มงคล 100 2011-09-05
1332 15 ส.ค. 53 พ.อ. ทะนง วรรณวิมล ทศรัตน์ 100 2011-09-05
1333 15 ส.ค. 53 นายปรีชา ใจหาญ 100 2011-09-05
1334 15 ส.ค. 53 พ.อ. เทอดชัย นิยม 200 2011-09-05
1335 15 ส.ค. 53 พ.อ. หญิงศันสนีย์ พหุลรัต 40 2011-09-05
1336 15 ส.ค. 53 พ.อ. ธัญญาภรณ์ เตียตระกูล 100 2011-09-05
1337 15 ส.ค. 53 พ.อ. ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง 100 2011-09-05
1338 15 ส.ค. 53 พ.อ.หญิง พลาศลักษณ์ เปรมสมิทธ์ 100 2011-09-05
1339 15 ส.ค. 53 พ.อ. เมธี พร้อมเพรียงชัย 100 2011-09-05
1340 15 ส.ค. 53 พ.อ. สุริยัน นวลชื่น 100 2011-09-05
1341 15 ส.ค. 53 ว่าที่ ร.ท. มงคล ปลื้มสติ 100 2011-09-05
1342 15 ส.ค. 53 พ.อ. ศิรฐ์ณรงค์ หลวงเทพ 100 2011-09-05
1343 15 ส.ค. 53 พ.อ. มนัส โหย่งไทย 100 2011-09-05
1344 15 ส.ค. 53 พ.อ. ชวการ คมคาย 100 2011-09-05
1345 15 ส.ค. 53 นายอ่อน นางพร ทองอินทร์ 100 2011-09-05
1346 15 ส.ค. 53 คุณอมร ทับทิมไสย 50 2011-09-05
1347 15 ส.ค. 53 สอ. อาทร ทับทิมไสย 50 2011-09-05
1348 15 ส.ค. 53 คุณตา สุวธร 20 2011-09-05
1349 15 ส.ค. 53 นางสุภาวดี แสนแก้ว 20 2011-09-05
1350 15 ส.ค. 53 อ่อนสา ศรีคาม 54 2011-09-05
1351 15 ส.ค. 53 กองศรีคาม 20 2011-09-05
1352 15 ส.ค. 53 ป้าษร ทับทิมไสย 20 2011-09-05
1353 15 ส.ค. 53 ป้าไทจิตแจ๋ม 20 2011-09-05
1354 15 ส.ค. 53 นางสาวรักษิณา ทับทิมไสย 20 2011-09-05
1355 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 หมอนัทชัย เมืองยศ 40000 2011-09-05
1356 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พระมหาสมบัติ เขมิโกและคณะ 60000 2011-09-05
1357 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 รศ.ดร. ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพรและคณะ 0 2011-09-05
1358 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 รศ.ดร. บุญสม วราเอกศิริ 40000 2011-09-05
1359 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพจน์ 500 2011-09-05
1360 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณปวีณา 100 2011-09-05
1361 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจิต ปรโมภาพ 100 2011-09-05
1362 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนภาพร 100 2011-09-05
1363 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณทิวาพร 100 2011-09-05
1364 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสำเนียง 100 2011-09-05
1365 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นส.ไพวา 100 2011-09-05
1366 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางลัดดาวัลย์ 100 2011-09-05
1367 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ดญ.สิรินทรา 40 2011-09-05
1368 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุวรรณ การณ 200 2011-09-05
1369 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุมกสา พุ่มริม 100 2011-09-05
1370 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางดาวใจ พรหมสาขา 100 2011-09-05
1371 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวิไลวรรณ์ แพงศรี 100 2011-09-05
1372 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นส.แก้วตา ทิสา 100 2011-09-05
1373 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจันทร์ทิวา จันทรมาศ 100 2011-09-05
1374 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางประไพศิลป์ ศรัณรน์พงศ์ 100 2011-09-05
1375 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนิตยา สิทธิ 100 2011-09-05
1376 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวารุณี ศรีพรหม 100 2011-09-05
1377 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ยายสม และคณะ 200 2011-09-05
1378 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุรัตน์ นนทะการ 100 2011-09-05
1379 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นส.ณหทัย นนทะโคตร 100 2011-09-05
1380 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวพรทิพย์ โรจนไพฑูรย์ 300 2011-09-05
1381 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวไพบูลย์ ใจชอบธรรม 300 2011-09-05
1382 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวมงคลวรรณ ทองสุขโขทัย 200 2011-09-05
1383 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอรุณี สุวรรณแก้มณี 100 2011-09-05
1384 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุวลี ด่านอธิคม 100 2011-09-05
1385 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวัชรา โพธิ์ชาธาร 100 2011-09-05
1386 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวัชรี พัชรวิชญ์ 20 2011-09-05
1387 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางยุวดี จันทร์รัตนะ 50 2011-09-05
1388 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางโสภา โยเซฟ 200 2011-09-05
1389 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 หม่อมหลวงพิณทอง ทองแถม 100 2011-09-05
1390 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางกาญจนา สุภารี 200 2011-09-05
1391 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจินตนา รามศิริ 100 2011-09-05
1392 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธำรงค์ เจริญเชื้อ 100 2011-09-05
1393 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอำพร สิงสุข 200 2011-09-05
1394 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสมพร ศานติวินิจฉัย 500 2011-09-05
1395 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวศศินันท์ พรหมศิริ 1000 2011-09-05
1396 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสุนทรี เดชณรงค์ 500 2011-09-05
1397 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวจรูญ เพทายเพียมทอง 1000 2011-09-05
1398 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายหงี่ สายสินะวัตร์ 300 2011-09-05
1399 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกมนทรรศน์ สุนทรสารทูล 1000 2011-09-05
1400 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวารี สายสินะวัตร์ 1000 2011-09-05
1401 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางไพเราะ อังคณากรกุลและครอบครัว 10000 2011-09-05
1402 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแม่ผ่อง พรหมศิริ 20000 2011-09-05
1403 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณบุญส่ง สีคี 100 2011-09-05
1404 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่อพีระยุทธ คำภา 100 2011-09-05
1405 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนาตยา และครอบครัว 100 2011-09-05
1406 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางพบพร กลมกัน 100 2011-09-05
1407 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางศยาลักษณ์ ตันกุรา 200 2011-09-05
1408 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนภกัญจน์ ชมชื่นและครอบครัว 100 2011-09-05
1409 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางปาริชาต กันต์แจ่ม 200 2011-09-05
1410 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ยายเม้ เสาสง 100 2011-09-05
1411 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจรูญ ฮินมัวทอง 100 2011-09-05
1412 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายบัณฑิต จันดาและครอบครัว 100 2011-09-05
1413 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสมาพร รูปศรี 100 2011-09-05
1414 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมชาย และคณะ 100 2011-09-05
1415 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจำนงค์ ทิมพู 100 2011-09-05
1416 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนิติรัตน์ บัวทุม 100 2011-09-05
1417 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมชาย รูปศรี 100 2011-09-05
1418 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณค่อม และคณะ 140 2011-09-05
1419 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสายทอง เขียววอน 100 2011-09-05
1420 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางประครอง เบ้าไทย 100 2011-09-05
1421 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสมบัติ ทองแกน 100 2011-09-05
1422 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสีนวล เวชศาสตร์ 100 2011-09-05
1423 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุมัน คำมา 100 2011-09-05
1424 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพิเชฐ เวชศาสตร์ 100 2011-09-05
1425 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายรัชพล รูปศรี 100 2011-09-05
1426 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสมคิด ป้องคำ 100 2011-09-05
1427 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางมวล สีทาหงษ์ 100 2011-09-05
1428 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเอนก เจนกาญจนดิลก 100 2011-09-05
1429 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณบุญนัด จันทร์เปา 100 2011-09-05
1430 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณตาเปรื่อง พลกลางและครอบครัว 40 2011-09-05
1431 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสมจิต จันทร์สุริยศักดิ์ 50 2011-09-05
1432 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสมาพร รูปศรี 200 2011-09-05
1433 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจาง กวน ซิง 0 2011-09-05
1434 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chon Swee Lim 200 2011-09-05
1435 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chong Yok Ching 200 2011-09-05
1436 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุจินดา ธนะสิงข์ 300 2011-09-05
1437 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจันทร์หอม รักไทย 100 2011-09-05
1438 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวรรณา ธนะสิงข์ 100 2011-09-05
1439 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Wong Huey Ping 500 2011-09-05
1440 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chan Wan Fatt 100 2011-09-05
1441 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Pee Kwi Hing 100 2011-09-05
1442 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจำนงค์ เหล่าโสดและครอบครัว 500 2011-09-05
1443 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chan Wai Hing 100 2011-09-05
1444 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chong Kom Fu 200 2011-09-05
1445 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Ee Sau Kong 100 2011-09-05
1446 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอรทัย 100 2011-09-05
1447 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 2011-09-05
1448 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสรวีย์ สมใจและครอบครัว 100 2011-09-05
1449 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณฉ่างตี๋ แซ่ยี่และครอบครัว 100 2011-09-05
1450 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณมะลิ 100 2011-09-05
1451 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณทิพย์ทอง บัวเย็น 300 2011-09-05
1452 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chang You Sang 100 2011-09-05
1453 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Hwe Fook Ying 100 2011-09-05
1454 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Tong Jia Yong 100 2011-09-05
1455 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Tong Jia Huan 100 2011-09-05
1456 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Tong Jia Hou 100 2011-09-05
1457 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกมลา ยาวไรสง 500 2011-09-05
1458 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณภาคินัย ศรีวงษา 100 2011-09-05
1459 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนครชัย สุนทรวงษ์ 100 2011-09-05
1460 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเดือน ศรีวงษา 100 2011-09-05
1461 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chong Swee Yen 300 2011-09-05
1462 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chin Chee Wei 100 2011-09-05
1463 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเฉิน เจี่ย เฉิง 200 2011-09-05
1464 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจาง เจี้ยน หาว 200 2011-09-05
1465 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจาง เจี้ยน ผิง 200 2011-09-05
1466 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจารึก ธิมูลและครอบครัว 200 2011-09-05
1467 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอรวี โพธิ์ทองและครอบครัว 200 2011-09-05
1468 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณมอญ เรือนมูล 200 2011-09-05
1469 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณหว่อง จีน เพ่งและครอบครัว 200 2011-09-05
1470 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chon Kim Yong 200 2011-09-05
1471 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Ah Tip 200 2011-09-05
1472 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Lee Giat Hwa 200 2011-09-05
1473 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Lee Kim Foo 100 2011-09-05
1474 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Lee Gua Song 200 2011-09-05
1475 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนุกุล จำปาขาว 500 2011-09-05
1476 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณมีนระย้า ใจกล้า 600 2011-09-05
1477 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจิตติมา เจริญสวัสดิ์ 200 2011-09-05
1478 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพร แก้วเมฆ 200 2011-09-05
1479 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Lim Chee Tiong 300 2011-09-05
1480 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Tham Kum Seng 500 2011-09-05
1481 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Thang Me Lan 200 2011-09-05
1482 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Chong Swee Chin-Cheoaw Kam Sang 100 2011-09-05
1483 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Loke Wei Pong 100 2011-09-05
1484 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Lhan Goy Yong 100 2011-09-05
1485 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Mok Xing Ning 300 2011-09-05
1486 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Khun Mok Tak On 800 2011-09-05
1487 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางกฤษณา อินตา พร้อมครอบครัว 60 2011-09-05
1488 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอภิษฎา เสนจันทร์ฒิไชย และครอบครัว 60 2011-09-05
1489 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุพจน์ เข็มเพชร และ ครอบครัว 100 2011-09-05
1490 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจริยา จักราชัย 40 2011-09-05
1491 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณดุจดาว ชูน้อย 40 2011-09-05
1492 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก OPD 1 โรงพยาบาล นครพิงค์ 200 2011-09-05
1493 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแสงดาว อาจารย์ฮับซ์ แบนชิเกอร์ 200 2011-09-05
1494 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายณัฐภัทร ธนะทิพานนท์ 100 2011-09-05
1495 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนรุตย์ ธนะทิพานนท์ 15 2011-09-05
1496 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวศิศชา ธนะทิพานนท์ 100 2011-09-05
1497 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางรศนา ธนะทิพานนท์ 200 2011-09-05
1498 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวรรณลักษณ์ บัวรด และครอบครัว 100 2011-09-05
1499 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายภานุวัฒน์ ดีเทียน 100 2011-09-05
1500 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พี่นิด (สวนทิพย์) 200 2011-09-05
1501 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาววรพรพรรษ์ ประสารศรี 20 2011-09-05
1502 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสายพันธ์ ศรียะมูล 100 2011-09-05
1503 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวิริยา ฟองคำ และครอบครัว 420 2011-09-05
1504 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอรทัย ชัยศิริ พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
1505 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกานดา 250 2011-09-05
1506 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวพุทธิดา ประมวลศิลป์ชัย 200 2011-09-05
1507 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนภัสนันท์ หอพิกลาง 100 2011-09-05
1508 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Mr.Jonni engdahl 100 2011-09-05
1509 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 441 2011-09-05
1510 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวาสนา คนซื่อ 100 2011-09-05
1511 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงณัฐณิชาร์ หอพิกลาง 100 2011-09-05
1512 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายธีรภัทร ครุธจู 100 2011-09-05
1513 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายทัตธน หอพิกลาง 100 2011-09-05
1514 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวอนุรดี เฮ้งเจริญ 329 2011-09-05
1515 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางคำมวล นางสาวสุพรรณี แก้วเทียน 110 2011-09-05
1516 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวประกายแก้ว หอพิกลาง 100 2011-09-05
1517 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายมะรวง หอพิกลาง 100 2011-09-05
1518 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวเพ็ญนภา ปัญญาดี 100 2011-09-05
1519 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุริยา และคุณประคุณ แน่นหนา 2000 2011-09-05
1520 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอดิศรดิ์ แก้วมี 100 2011-09-05
1521 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเสาวรส แน่นหนาและครอบครัว 800 2011-09-05
1522 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณยายสำเนียง คุณตาเสน่ห์ คล้ายเพ็ชร์ 700 2011-09-05
1523 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพรหมฤธรรม คุณศรพรหมพร แน่นหนา 300 2011-09-05
1524 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุรางค์ คุณธนวรรณ ไตรทิพย์เจริญยิ่ง 100 2011-09-05
1525 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวันดี คุณสังเวียน เทศทอง 200 2011-09-05
1526 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวทิพย์สุนันท์ สัศหมาย 100 2011-09-05
1527 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอัชลี ชื่นสุวิมล และคณะ 130 2011-09-05
1528 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายหล่ม หอพิกลาง 100 2011-09-05
1529 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายภานุวัตน์ ดีเทียน 100 2011-09-05
1530 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายแรม หอพิกลาง 100 2011-09-05
1531 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางถั่วเรียน พับจัตุรัส 100 2011-09-05
1532 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอังคณา นัดสาสาร 1000 2011-09-05
1533 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวคมดาว เติมกลับบุปผา และคณะ 200 2011-09-05
1534 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายถาวร งามสมเนตร และ จุฑามาศ 140 2011-09-05
1535 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ร้านหนึ่งการช่างโคกงาม 200 2011-09-05
1536 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสายลิตต์ ธนศีร์ 600 2011-09-05
1537 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมคิด นางธัญพร ศรีสนิท 100 2011-09-05
1538 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสุวดี แพบัว และครอบครัว 100 2011-09-05
1539 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุรพงค์ ท้วมมา 100 2011-09-05
1540 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธนัญเชฏฐ์ แสงแก้ว 20 2011-09-05
1541 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเหมวรรณ และครอบครัว 20 2011-09-05
1542 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนรเศรษฐ์ วงค์คำแดง 20 2011-09-05
1543 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอนันต์ หลินไพบูลย์ 50 2011-09-05
1544 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางศิริพร พันเศรี 60 2011-09-05
1545 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 MR.Diamium 12 2011-09-05
1546 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมบัติ นางสุวรรณา เลาทะเพิ่มแสง 100 2011-09-05
1547 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คณะคุณ สามารถ 20 2011-09-05
1548 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายจีรวัฒน์ นางพิชย เข็มเพชร 100 2011-09-05
1549 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายปรเมนทร์ นางสุคนธ์พิพย์ พลวัฒน์ 200 2011-09-05
1550 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัว สมบูรณ์ 30 2011-09-05
1551 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุพล เครือมไนย์ 40 2011-09-05
1552 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวีรพงษ์ ลักกาปอนด์ 20 2011-09-05
1553 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงมณิชญา นางเสาวรักษ์ ครีไม้ 40 2011-09-05
1554 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายไพรินทร์ อ่อนเปี่ยม 100 2011-09-05
1555 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอุดม นางมาลี ณ น่าน 100 2011-09-05
1556 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 แม่อุ๊ยดี บุญเทียม 100 2011-09-05
1557 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบัวไหล่ อุตม์อ่าง 100 2011-09-05
1558 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ร้านทองสวีส และลูกค้า 120 2011-09-05
1559 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุวพีร์ คลอวุฒิวัฒน์ และคณะ 600 2011-09-05
1560 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพงศธร ตัญบุญใจ และคณะ 205 2011-09-05
1561 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายแพทย์วิทวัส สิทธิวัชระพงษ์ 1280 2011-09-05
1562 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเทษ อาจสาลี 20 2011-09-05
1563 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวิไล ชำนาญ 20 2011-09-05
1564 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่อน้อยนวล แม่เอ้ย อินต๊ะมิบ 100 2011-09-05
1565 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวรจนา เดียงสา 20 2011-09-05
1566 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายภตวัต ประสบศรี 20 2011-09-05
1567 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเสงี่ยม วรธรรม 20 2011-09-05
1568 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายธวัชชัย เดียงสา 20 2011-09-05
1569 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชัยยงค์ วรธรรม 20 2011-09-05
1570 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงพิยดา เดียงสา 20 2011-09-05
1571 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสัญญา เดียงสา 20 2011-09-05
1572 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลดอยหล่อ 120 2011-09-05
1573 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวจีรนันท์ โขโลจวง 100 2011-09-05
1574 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสุภากรณ์ พรหมถนอม 100 2011-09-05
1575 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวศคีธร พานิชกุล และคณะ 200 2011-09-05
1576 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางก้อนทอง ปาลศรี 50 2011-09-05
1577 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัว จินตะเวช 40 2011-09-05
1578 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางมุกดา ขาวศรี 100 2011-09-05
1579 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชาลิสพ ประสบศรี 100 2011-09-05
1580 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุจินตนา สัมฤทธิ์รัณชัย 100 2011-09-05
1581 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวธิดา ศรีบุรินทร์ 50 2011-09-05
1582 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงบุญญิสา ธรรมวรัญญา 120 2011-09-05
1583 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางออม แก้วมีสี 100 2011-09-05
1584 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสายใจ หาพุทธา 100 2011-09-05
1585 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอุทัย สีดี พร้อมครอบครัว 200 2011-09-05
1586 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายมนัส คุญรอด 100 2011-09-05
1587 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายบุญช่วย นางสุนันท์ กิ่งวัช 100 2011-09-05
1588 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวธัญรดา สุวรรณสมศักดิ์ และคณะ 40 2011-09-05
1589 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางละม่อม เทพสวัสดิ์ 100 2011-09-05
1590 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางกมลวรรณ งามแป้น 100 2011-09-05
1591 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงบุญญิสา ธรรมวรัญญา 120 2011-09-05
1592 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางกรรณิการ์ สุดใจ 200 2011-09-05
1593 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายศุภชัย ตระกูลจันทร์ทรง 20 2011-09-05
1594 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางกรรณิการ์ สุดใจ 100 2011-09-05
1595 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ร้อยตรีทรงพันธ์ มณีธร และครอบครัว 200 2011-09-05
1596 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางพักตร์วิภา อุ่นผาง และครอบครัวทุกคน 100 2011-09-05
1597 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางยวน ตาใจ นางยันตรี วิทยกิจ 40 2011-09-05
1598 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางพิสมัย กุณะวงษ์ 100 2011-09-05
1599 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายเอกศิริ ศิริเอก 120 2011-09-05
1600 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอังศนา และคณะ 80 2011-09-05
1601 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายเอกศิริ ศิริเอก 100 2011-09-05
1602 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกนกวรรณ รุจิชีพ และครอบครัว 100 2011-09-05
1603 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวรวิทย์ ศิริเอก 100 2011-09-05
1604 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายภาสวัฒน พัดลม 100 2011-09-05
1605 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายญัฐพล รังฉะรัตน 100 2011-09-05
1606 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พระพิชิตชัย ธิตมโน 1000 2011-09-05
1607 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 โรงเรียน เลย พิทยาคม ม. 1/9 และ อ.ทับทิม 401 2011-09-05
1608 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธนัช นางขวัญเรือน ชำนาญพันธ์ 200 2011-09-05
1609 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมง 100 2011-09-05
1610 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางศิริญา หนุนเพชร และ คณะ 600 2011-09-05
1611 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประพันธ์ ชัยแก้ว และ ครอบครัว 100 2011-09-05
1612 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สมบัติ พุทธสัมฤทธิ์ 100 2011-09-05
1613 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ลดาวัลย์ ตรียะพัฒนาพรและครอบครัว 100 2011-09-05
1614 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวตรียะพัฒนาพร 100 2011-09-05
1615 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 อัมพา ยงศิริวัฒน์ 50 2011-09-05
1616 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 บัวจู แซ่ตั้ง 100 2011-09-05
1617 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 อรสา อ่อนบึงพร้าวอละคณะ 360 2011-09-05
1618 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นุชจรีย์ ศรีไพ + เพิ่มรัตน์ พูนรัตน 25 2011-09-05
1619 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวบ้าน 6 หลังคา 20 2011-09-05
1620 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จันทร์หอม บานชื่นพร้อมลูกหลาน 20 2011-09-05
1621 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นิสภาสินี ศรีสรรพวัด 50 2011-09-05
1622 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ชวลิต สิมะสาธิตกุลและครอบครัว 500 2011-09-05
1623 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พิมพา ยงศิริวัฒน์ 50 2011-09-05
1624 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ณัฐวุฒิ วรรณพิสุทธ์ 100 2011-09-05
1625 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ซุงเซี้ยง แซ่เซียวพร้อมบุตรหลาน 50 2011-09-05
1626 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พิชาน ปัญทุรังษี 50 2011-09-05
1627 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่อศรี แม่ตุ่นแก้ว ณ เชียงใหม่และคณะ 280 2011-09-05
1628 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 รตนพร ขันตีและครอบครัว 100 2011-09-05
1629 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เตนพร ขันตีและครอบครัว 100 2011-09-05
1630 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุทธิกานต์ ศรีใจวงศ์ และคณะ 1009 2011-09-05
1631 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 กันตินันท์ อุ่นแสง 60 2011-09-05
1632 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เอกรินทร์ วิลาสินี จันทะวงค์ 100 2011-09-05
1633 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุพัฒตา หาญมา 20 2011-09-05
1634 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 วาสนา แสนใจและครอบครัว 40 2011-09-05
1635 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ดารุณี เก็ดสันโคก 20 2011-09-05
1636 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พัตรเกรียงไกร เมืองแมนและครอบครัว 200 2011-09-05
1637 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นักเรียนชั้น ป. 2 รร. บ้านโพนสูง 20 2011-09-05
1638 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เศรษฐพล ปัญญาทอง 1000 2011-09-05
1639 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คำหล้า พรหมศรีจันทร์และครอบครัว 1000 2011-09-05
1640 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุพรรณ วรรณกุลและคณะ 700 2011-09-05
1641 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ชูชีพ วงค์สุภาพและคณะ 1000 2011-09-05
1642 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ชีวิน กัลยาณธัมโมและคณะ 3500 2011-09-05
1643 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จุฑารัตน์ กิ่งก้ำ 60 2011-09-05
1644 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุนทร มังคลาด 50 2011-09-05
1645 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พนา จันทร์หอมประดิษฐ์ 500 2011-09-05
1646 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เรืองชัย + ดรุณี ราชพัฒน์และครอบครัว 1000 2011-09-05
1647 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ปิยะ +สุดา สำราญวานิชและครอบครัว 1000 2011-09-05
1648 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวติ๊บปะวระวงศ์ 100 2011-09-05
1649 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ซ้อน ปูเติมวงค์ 20 2011-09-05
1650 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวแสงแก้ว 70 2011-09-05
1651 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 บุญญาลักษณ์ วรรณกุล อัคนีรักษ์ ตุงคะศิริ 1000 2011-09-05
1652 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พงษ์ยุพา ณ ลำพูน 200 2011-09-05
1653 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ประภานุวรรณ ปาวิชัย 200 2011-09-05
1654 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุวรรณนา จรูญโรจนานันท์ 200 2011-09-05
1655 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุนีย์ อินทรวิจิตร 100 2011-09-05
1656 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ฐิตารีย์ พงศ์กาญจนโกมลและคณะ 70 2011-09-05
1657 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นัทกุญธิญาณี เดชวงศ์บุญศรีและคณะ 220 2011-09-05
1658 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 แจ่มจิต กิ่งก้ำ 100 2011-09-05
1659 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ปันแก้ว สุดใจ 0 2011-09-05
1660 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวตั้งเจียมศรี 100 2011-09-05
1661 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 มนต์ลดา ฐานพาณิช 20 2011-09-05
1662 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 อมรลักษณ์ ชมวงษ์ นส. อังคณา วิเศษสิงห์ 40 2011-09-05
1663 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ณัฐริณีย์ วังคีรี 100 2011-09-05
1664 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นักเรียนชั้น ป. 3 รร. บ้านโพนสูง 40 2011-09-05
1665 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ณัฐรดา รัตนา 54 2011-09-05
1666 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ยุทธ์ ภูพวก 20 2011-09-05
1667 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 รัฐพร โสประดิษฐ์ 100 2011-09-05
1668 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ชวลิต + คำปิ่น ระบือสันเทียะ พร้อมบุตร 100 2011-09-05
1669 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ภรณ์ชนก เรือนด 20 2011-09-05
1670 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 บุญเส็ง ตุไตลา 100 2011-09-05
1671 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 วุฒิชัย กุลรัตน์ 100 2011-09-05
1672 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ไสว นนทะการ 100 2011-09-05
1673 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 กรุณา ทาศรี 100 2011-09-05
1674 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คณะครูและนักเรียนชั้นม. 2 รร. อัสสัมชัญลำปาง 0 2011-09-05
1675 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 บัณฑิต จันดาและคณะ 300 2011-09-05
1676 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 น้อย บุญไทย 100 2011-09-05
1677 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ศักดา อภิสริยะกุลและคณะ 50 2011-09-05
1678 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สมบัติ นามดีและครอบครัว 150 2011-09-05
1679 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นิด นิก แพร แพรว หญิง 65 2011-09-05
1680 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ยอดชาย ภักมี 200 2011-09-05
1681 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 โกศล ป้องคำและครอบครัว 100 2011-09-05
1682 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จำนง ต๊ะมา 20 2011-09-05
1683 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เกษฎา สงวนงาม 100 2011-09-05
1684 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นรินทร์ ท้าวท่านจันทร์และครอบครัว 100 2011-09-05
1685 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 กาญจนา ชัยเนตร 100 2011-09-05
1686 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พิฑูรย์ อุดมอ่างและคณะ 100 2011-09-05
1687 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เจ้ยฮา แซ่คู 200 2011-09-05
1688 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เชาวนี สมคงเจริญ 300 2011-09-05
1689 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ทองคำ สูติกลางวิหาร 200 2011-09-05
1690 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายแดง นางบุญศรี สุขปวง 20 2011-09-05
1691 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 หทัย ฉ่ำมณี + นส. ธัญญานุช พิทักษ์ 100 2011-09-05
1692 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สมบุญ ป้องคำ 20 2011-09-05
1693 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คำเฝือ ปานไข่และครอบครัว 100 2011-09-05
1694 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 อรพิน บุญชู 100 2011-09-05
1695 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ธัญญลักษณ์ กันทะ 100 2011-09-05
1696 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผ่องใส ชัยบุญเพ็ญ 100 2011-09-05
1697 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 รุ่งทิวา สาระอาภรณ์ 50 2011-09-05
1698 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 อริยา เกียรติก้องอำไพและครอบครัว 59 2011-09-05
1699 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สิทธิเดช บุตรวิไล 100 2011-09-05
1700 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุรีพร + วีรศักดิ์ ไพศาลวัฒนานนท์ 200 2011-09-05
1701 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ธนัชร แก้ววิเชียรและคณะ 300 2011-09-05
1702 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 วาด+เสงี่ยม ทาแก้วและครอบครัว 500 2011-09-05
1703 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ธนบัติ เขียวทอง 20 2011-09-05
1704 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 วารินทร์ นวลตาล 100 2011-09-05
1705 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พงศธร ตัญบุญยกิจและคณะ 1743 2011-09-05
1706 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ประถม + บัวบาน กันทมาศ 50 2011-09-05
1707 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สมภพ ฟูสอน 100 2011-09-05
1708 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 บุญญาพร ศรีพรหม 200 2011-09-05
1709 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เนาวรัตน์ สิริออศรี 20 2011-09-05
1710 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พงศธร ตัญบุญนใจและคณะ 60 2011-09-05
1711 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ชญาณิศา มาสวนจิกและคณะ 50 2011-09-05
1712 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 มานพ+สายทอง แก้วแสง 20 2011-09-05
1713 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 บรรจง อุ่นแก้ว 40 2011-09-05
1714 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผิน หอพิกลาง 100 2011-09-05
1715 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 กอร์ปบุญ 3000 2011-09-05
1716 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 Jonni Engdahl 100 2011-09-05
1717 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เพ็ญสินี ชนินทร์ตระกูล 200 2011-09-05
1718 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 หลวงพ่อหนุน 200 2011-09-05
1719 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ชื่นกมล ภุ่มรินทร์และครอบครัว 100 2011-09-05
1720 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ลำแพน สายทองและครอบครัว 50 2011-09-05
1721 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จันทิมา บุญนุช 100 2011-09-05
1722 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวด้วงทำ 50 2011-09-05
1723 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ฐาปนา ยนนถี 120 2011-09-05
1724 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พราน มาบุญ 20 2011-09-05
1725 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ทองม้วน เบ้าสารี 100 2011-09-05
1726 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ขิ่น คิดพา 100 2011-09-05
1727 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สวีน อะทะวงค์และครอบครัว 100 2011-09-05
1728 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คิ้ม ปิ่นปั่น 100 2011-09-05
1729 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 บุญส่ง สีดี 100 2011-09-05
1730 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแวว 220 2011-09-05
1731 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณลอองทิพย์ สัมมาเพ็ชร 50 2011-09-05
1732 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สามเณรอาทิตย์ พาเจริญสุข 100 2011-09-05
1733 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ด.ช.ภาณุวิชญ์ กัณทงศรีและครอบครัว 50 2011-09-05
1734 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณศิวกร กมลรัตน์ 20 2011-09-05
1735 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแม่จันทร์ ทิวิโส 200 2011-09-05
1736 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจุฬาลักษณ์ ถิ่นน้ำใส 100 2011-09-05
1737 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สามเณรเกรียงไกร สุขนก 10 2011-09-05
1738 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สามเณรธวัชชัย เจริญบุญ 120 2011-09-05
1739 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณยายเพลินจิตร นนทะโคตร 50 2011-09-05
1740 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณยายจันทร์ สีมาทอง 100 2011-09-05
1741 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายศรีเภา เสนานุช 40 2011-09-05
1742 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางรินลดา สินทรโก 100 2011-09-05
1743 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางมาลัย วังตระกูล 100 2011-09-05
1744 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายดนัย กลจักร์ 100 2011-09-05
1745 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางทิพรดา คมจักร์ 100 2011-09-05
1746 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอนุศิษย์ และครอบครัว 100 2011-09-05
1747 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบุญสนั่น ปรมารากรกาศและคณะ 1000 2011-09-05
1748 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณออย AXA สาขาฝาง 300 2011-09-05
1749 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุวัฒน์ (พืชสวนฝาง) 200 2011-09-05
1750 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ก้องเกียรติ กิตติคุณ 100 2011-09-05
1751 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชาญชัย แก่งรินทร์ 100 2011-09-05
1752 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเนตรา และคณะ 500 2011-09-05
1753 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 น้องต้นกล้า 20 2011-09-05
1754 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกรกฏ แก้วขา 200 2011-09-05
1755 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณณรงค์ การเร็ว 200 2011-09-05
1756 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณทัศนันท์ กุลอารีย์สาระ 100 2011-09-05
1757 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางไพร้วน บุญเสริม 100 2011-09-05
1758 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ด.ญ.อาทิมา ศรีพุ่ม 50 2011-09-05
1759 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธีระศักดิ์ อ่อนวิ่ง 40 2011-09-05
1760 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางทองหล้า อ่อนวิ่ง 40 2011-09-05
1761 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนัตติยา ศรีพระนามและครอบครัว 20 2011-09-05
1762 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนิยม โสมา 40 2011-09-05
1763 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุดารัตน์ แสงรัศมี 20 2011-09-05
1764 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพิมลพรรณ อุบลอ่อน 50 2011-09-05
1765 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนิอร บุญจันทร์ 50 2011-09-05
1766 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแก่น จันทร์ราช 20 2011-09-05
1767 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสโรชา และคณะ 100 2011-09-05
1768 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอินถา คำลา 29 2011-09-05
1769 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวระเบียบ ศรีสวรรค์ 50 2011-09-05
1770 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสอย บัปตาสี 20 2011-09-05
1771 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจันทร์ อุตม์อ่าง 50 2011-09-05
1772 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางฉวี โนรีเวช 20 2011-09-05
1773 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุวคนร์ มหาเทียน 20 2011-09-05
1774 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวรนุช เทศขำ 20 2011-09-05
1775 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเข็มพร ชัยวิชิต 70 2011-09-05
1776 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ด.ช.อัชฌา วิริยะชาติ 50 2011-09-05
1777 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณครูถนอม อ่อนสา 20 2011-09-05
1778 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณธารินี ธรรมาธิวัฒน์ 20 2011-09-05
1779 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสะหนิง มานะรัม 20 2011-09-05
1780 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเกล้า 20 2011-09-05
1781 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางมี คลาดสนิท 20 2011-09-05
1782 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางคำปุ่น 20 2011-09-05
1783 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวอุษณีษ์ จันทรานนท์ 500 2011-09-05
1784 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายโกศล ธรรมปรีชา 100 2011-09-05
1785 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสุนันทา ทองก้อน 100 2011-09-05
1786 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมจิตต์ ทองก้อน 200 2011-09-05
1787 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธิตดา ไชยธิดา 40 2011-09-05
1788 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 แม่ทองหล่อ อินทรสูตร 500 2011-09-05
1789 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอัญชลี แซ่โฮ้ว 400 2011-09-05
1790 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวาเฮียง แซ่โฮว 1000 2011-09-05
1791 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชนะ มารัวัฒร 20 2011-09-05
1792 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพิสิษฐ์ เดชสุวรรณวณิช 2100 2011-09-05
1793 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวันทนีย์ โฆรัษเฐียร 100 2011-09-05
1794 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายไพรัช โตจัช 1710 2011-09-05
1795 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประยูร ซ้อนสี 100 2011-09-05
1796 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนพพงศ์ ทองก้อน 100 2011-09-05
1797 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณดลยารัตน์ เพทายบรรลือ 2000 2011-09-05
1798 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมคิด เพลินจิต 200 2011-09-05
1799 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพัชร์อริญ สายจันทร์ 1000 2011-09-05
1800 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวปัญญาคง บุญนำมา 370 2011-09-05
1801 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมอน ศรีคำน้อย 220 2011-09-05
1802 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธีระศาสตร์ นาคขำ 380 2011-09-05
1803 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนพดล ชื่นเกษร 535 2011-09-05
1804 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพิทักษ์ เหลือมพล 100 2011-09-05
1805 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นลินรัตน์ โรจน์สิทธิพร 100 2011-09-05
1806 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คณะศัทธาชุมพร 3320 2011-09-05
1807 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแสงกุหลาบ เชื้อวีระ 100 2011-09-05
1808 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณองอาจ มีเงิน 40 2011-09-05
1809 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวรุ่งนภา หมื่นปรากฎดี 100 2011-09-05
1810 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณศรีเมฆ คำเชื้อ 50 2011-09-05
1811 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณน้อย สีจ๊ะแปง 50 2011-09-05
1812 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกฤษติยา 50 2011-09-05
1813 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณประเสริฐ อุดมปิยศักดิ์ 40 2011-09-05
1814 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเตียง อุดมปิยศักดิ์ 40 2011-09-05
1815 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุพรรณี มีเงิน 50 2011-09-05
1816 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจิรนันต์ เครือใย 50 2011-09-05
1817 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนวลเพ็ญ วรรณณศรีจันทร์ 500 2011-09-05
1818 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวฐิติญาณี สุขสบาย 300 2011-09-05
1819 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาววรินทร แซ่น้า 500 2011-09-05
1820 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางขวัญใจ พรหมเดช 1000 2011-09-05
1821 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจารุณี คชประติยุทธ์ 1500 2011-09-05
1822 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสิริสักก์ อัศวธีระเกียรติ์ 1000 2011-09-05
1823 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสภัคสรณ์ วัชร์ธัญนิกุล 50 2011-09-05
1824 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเอกพงษ์ สายเองมาย 160 2011-09-05
1825 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณลลิตา ตามไชยบุญ 200 2011-09-05
1826 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เพื่อนไตรมิตร 1000 2011-09-05
1827 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณธัญสุรจี ชัยกิจกิตติพงษ์ 100 2011-09-05
1828 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอัมพร อุทัยเลิศ 500 2011-09-05
1829 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนรา จิตนุยานนท์ 1000 2011-09-05
1830 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายมรกต รอดรู้ผล 300 2011-09-05
1831 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาววราภรณ์ ศรีจันทร์ 3000 2011-09-05
1832 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณปัญญวัฒน์ จิตพินิจผล 3800 2011-09-05
1833 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 500 2011-09-05
1834 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายซงจิวะ 140 2011-09-05
1835 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุขุม เลิศนภาวงศ์ 200 2011-09-05
1836 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวอารยา ตั้งเจริญกุล 200 2011-09-05
1837 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพิษณุพร โสธิกุลปณิณท์ 100 2011-09-05
1838 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางรำไพร อินตา 900 2011-09-05
1839 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางประสานสุข กองเหว 50 2011-09-05
1840 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธีรพงษ์ งามวิไลรัตน์ 260 2011-09-05
1841 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณโกศล 120 2011-09-05
1842 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายมานิตย์ พงศ์เฉลิมพร 6000 2011-09-05
1843 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายทรงชัย ราชวงศ์ 100 2011-09-05
1844 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายณัฐนิธิ นิทาน 1000 2011-09-05
1845 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกรรณิการ์ ปฐมเอม 500 2011-09-05
1846 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุเทพ พานทอง 200 2011-09-05
1847 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจินดา มากช่วย 0 2011-09-05
1848 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางพัชรี เพชรสาคร 100 2011-09-05
1849 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาววชกร วัฒนวงศ์สกุล 100 2011-09-05
1850 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางประจอง คีรีรมย์ 100 2011-09-05
1851 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกฤติกา ส่งช่วย 200 2011-09-05
1852 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกัญญา แก้วคำฝุ่น 100 2011-09-05
1853 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสิรทิพย์ แก้วจรัสธนากุล 100 2011-09-05
1854 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวธนงค์ศรี วัชฌาฤลกิจ 450 2011-09-05
1855 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุเทพ พานทอง 0 2011-09-05
1856 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวิลาวัณย์ อัศวนัดดา 200 2011-09-05
1857 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวทัศนีย์ ศรีบุตรโรจน์ 100 2011-09-05
1858 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณมณีวรรณ อยางตระกูล 200 2011-09-05
1859 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุนทร จุฑาพันธุ์ 100 2011-09-05
1860 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพัชพล ตันบุญจิตต์ 200 2011-09-05
1861 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวมาริสา ผิวขาว 100 2011-09-05
1862 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเจมร์ ไวแอด-คาร์เวอร์ 20 2011-09-05
1863 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธนวัฒนิ หวังดี 3100 2011-09-05
1864 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนันทิพร ไชยแก้ว 0 2011-09-05
1865 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายขจรศักดิ์ เดชะผล 200 2011-09-05
1866 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวิทิต คะรีพัตร์ 100 2011-09-05
1867 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชนิศร์ เลลอศกดิ์ 0 2011-09-05
1868 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชาญชัย พรหมวิสุช 100 2011-09-05
1869 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนิรันดร์ จันทร์หอมประดิษฐ์ 200 2011-09-05
1870 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสิทธิชัย พงษ์พานิช 100 2011-09-05
1871 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 มัฑนา กมล 100 2011-09-05
1872 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายมงคล สุพัฒทนธากุล 100 2011-09-05
1873 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประทีพ สุทธิเจริญ 50 2011-09-05
1874 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกาญจนา เจนรุ้งโรจชสกุล 100 2011-09-05
1875 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสถาพร พานิชผล 200 2011-09-05
1876 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสุกานดา ตั้งพัฒนอาต 0 2011-09-05
1877 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางศิริพร ยูรประถม 100 2011-09-05
1878 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพิภนันท์ นาออง 100 2011-09-05
1879 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมหมาย ศรีสุงคีรพันธ์ 100 2011-09-05
1880 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอรัญญา ทองอนันต์ 300 2011-09-05
1881 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณขนิษฐา พินเดช 200 2011-09-05
1882 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนริสรา ผดุงทรัพย์ 100 2011-09-05
1883 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกรรณิการ์ วิรัชดิลก 220 2011-09-05
1884 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 มช. 700 2011-09-05
1885 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธรรมรัตน์ สุเชาว์อินทร์ 1200 2011-09-05
1886 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวเปรมกมล วิริยะศาลชัย 2000 2011-09-05
1887 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณมิ่งขวัญ เจียประเสริฐ 500 2011-09-05
1888 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวมณธิลา พิญญาอ้อม 20 2011-09-05
1889 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาววนิดา โนนสกุล 29 2011-09-05
1890 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายจักริน ศรีอุปตะ 20 2011-09-05
1891 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาววรัญญา สุวรรณสนธิ์ 70 2011-09-05
1892 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเสรี ศรีสมบูรีนาทร์ 40 2011-09-05
1893 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวมาริสา พันลูกท้าว 20 2011-09-05
1894 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวรรณี ศรีจำปา 20 2011-09-05
1895 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จ.ส.ต.ธีรพงษ์ คะนอง 40 2011-09-05
1896 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวฐิตาภา พันทะโคตร 40 2011-09-05
1897 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกัมลัย อบสุนทร 29 2011-09-05
1898 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางยุพิน บุตรา 150 2011-09-05
1899 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายคฑาทอง แสงราช 100 2011-09-05
1900 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายคิง แสงราช 100 2011-09-05
1901 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางก้าน พรหมทอง 50 2011-09-05
1902 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเกศินี แสงราช 100 2011-09-05
1903 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ตาติ๋ว 100 2011-09-05
1904 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเสริม พรหมทอง 50 2011-09-05
1905 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายสิรธีร์ ทองเพ็ชร 200 2011-09-05
1906 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิ์จอหอ 100 2011-09-05
1907 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจอมใจ พรหมลูก 200 2011-09-05
1908 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกาญจาต สืบกระโทก 100 2011-09-05
1909 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวรรณเพ็ญ อันโทมา 20 2011-09-05
1910 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวน้องหนุ่ย 100 2011-09-05
1911 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นทพ.ทันตแพทย์ 190 2011-09-05
1912 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณลัดดาวัลย์ มโนรัตน์ 50 2011-09-05
1913 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางถั่วโลม ปูนจัตุรัส 100 2011-09-05
1914 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเรณู คำเกษม 200 2011-09-05
1915 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายคารม เจียวยันต์ 100 2011-09-05
1916 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ชนิษฐา นิลผึ้ง 500 2011-09-05
1917 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ด.ช.ออกัส 500 2011-09-05
1918 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สายทอง มโนราช 200 2011-09-05
1919 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ด.ช.ภควัต ประสมศรี 100 2011-09-05
1920 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุพัฒน์ พลยโมษา 100 2011-09-05
1921 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประพันธ์ 100 2011-09-05
1922 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอมรรัตน์ วิโรจน์กิจ 120 2011-09-05
1923 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พระครูใบฎีกาหล้า อมรเพชร 500 2011-09-05
1924 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พท.หญิงปัทมพร วงศ์บา 100 2011-09-05
1925 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวดลพร บัวสถิตย์ 100 2011-09-05
1926 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พันเอกหญิง ดร.นพมาศสิริ วงศ์บา 100 2011-09-05
1927 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวิชัย อัศวตั้งตระกูลดี 100 2011-09-05
1928 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสุนันทา บุญชู 100 2011-09-05
1929 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ.อ.อ.ศรราม ขวัญเพ็ง 120 2011-09-05
1930 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 อ.ทัพทิม ภายศรี 681 2011-09-05
1931 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ร้านฟาร์มาชน ดีไลท์ 100 2011-09-05
1932 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางยุพิน บุตรา 150 2011-09-05
1933 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกันยา กาแฟ 100 2011-09-05
1934 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ธนพร สีดี 100 2011-09-05
1935 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบัว กาแฟ 100 2011-09-05
1936 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางคำพ่าย พรหมดี 50 2011-09-05
1937 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ร้านแหล่งเจริญยนต์ 100 2011-09-05
1938 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนิติธร รุ้งเรือง 100 2011-09-05
1939 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุปราณี รุ่งเรือง 100 2011-09-05
1940 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายศักดิ์ศรี นนทะโครต 170 2011-09-05
1941 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบุญสวย ศรีแสง 80 2011-09-05
1942 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 แม่นัด 100 2011-09-05
1943 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางพภัทรานิษฎ์ นนทะโครต 100 2011-09-05
1944 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเกษม พร้อมครอบครัวประสมหงษ์ 100 2011-09-05
1945 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนวพร จักรนารายณ์ 100 2011-09-05
1946 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางยุพา พรมโครตคำ 40 2011-09-05
1947 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุรศักย์ ติวุตานนท์ 100 2011-09-05
1948 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายรุ้งศักดิ์ นนทการ 100 2011-09-05
1949 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวเหลาทอง 100 2011-09-05
1950 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวปรีดีพรณ์ ปรีดีวงศ์ 40 2011-09-05
1951 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวีรชัย ภูสีเขียก 6150 2011-09-05
1952 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอำนวย โสกัณทัต 100 2011-09-05
1953 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนิวัฒน์ รัตนมงคล 100 2011-09-05
1954 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุรชัย แองดี 50 2011-09-05
1955 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สท.สมบุญ สีหะวงษ์ 100 2011-09-05
1956 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวชนะใหญ่ 49 2011-09-05
1957 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนฤมล พลชา 50 2011-09-05
1958 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเปลว ขวัญชม 60 2011-09-05
1959 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประดิษฐ์ คำดี 100 2011-09-05
1960 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประภาส คำพา 100 2011-09-05
1961 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จ.อ.ชัยนัส อิวมจันทร 100 2011-09-05
1962 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จ.ส.ต.ดนุชา เชื้อไพบูลย์ 100 2011-09-05
1963 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวีระชัย โสกัณทิต 100 2011-09-05
1964 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุวรรณา กาญจนสิน 200 2011-09-05
1965 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวโปรยขุนทศ 100 2011-09-05
1966 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จันทร์ทิวา จันทรมาศ 100 2011-09-05
1967 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวิไลวรรณ แพงศรี 100 2011-09-05
1968 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสำเนียง แดนสามสวน 100 2011-09-05
1969 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนันทิยา จันทศร 100 2011-09-05
1970 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจินตนา แก่นสารี 100 2011-09-05
1971 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสิทธิพล อุ่นแก้ว 100 2011-09-05
1972 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประไพศิลป์ ศรีณรงด์ฤทธิ์ 100 2011-09-05
1973 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายไผท สุวรรณโมลี 100 2011-09-05
1974 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวทิวาพร นนทะโครต 100 2011-09-05
1975 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงสิรินทรา สุทาธรรศ 40 2011-09-05
1976 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนิตยา สิทธิ 100 2011-09-05
1977 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 จิตประไพ เทพวีรกุล 100 2011-09-05
1978 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนภาพร วงษา 100 2011-09-05
1979 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุมาลา พุ่มอิ่ม 100 2011-09-05
1980 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวลัดดาวัลย์ ป้ายมงคล 100 2011-09-05
1981 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางปวีณา ประเสริฐพงษ์ 100 2011-09-05
1982 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสนอง โสประดิษฐ์ 1000 2011-09-05
1983 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุรัตน์ นนทการ 200 2011-09-05
1984 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางดาวใจ พรหมสาขา 100 2011-09-05
1985 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นิสิตทันตแพทย์ ม.นเรศวร 100 2011-09-05
1986 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวภัทรา จิ่มอาศา 50 2011-09-05
1987 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพจน์ พรหมดี 500 2011-09-05
1988 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุขทพร เตียวตระกูล 200 2011-09-05
1989 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอิทธิพล กุลนิยม 220 2011-09-05
1990 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวารุณี ศรีพรหม 100 2011-09-05
1991 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนาตยา กัมนสมบัติศิริ 100 2011-09-05
1992 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอัครเดช ลาโพธิ์ 100 2011-09-05
1993 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนฤมล ทองเย้า 20 2011-09-05
1994 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุรพล เกศลตลกกุล 800 2011-09-05
1995 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางรำพึง จินตยาวุฒิ 100 2011-09-05
1996 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุรินทร์ ศรีขวัญม้า 200 2011-09-05
1997 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวิทยา เตชะสุวรรณ 200 2011-09-05
1998 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุธี อาทิตยา 20 2011-09-05
1999 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนิราศ ยุบล 100 2011-09-05
2000 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวทัศนี แสงแก้ว 100 2011-09-05
2001 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายกวีชัย สุวรรณนภดล 200 2011-09-05
2002 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 รุ้งนภา คิดเร็ว 200 2011-09-05
2003 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ศิริพร ศรีสมบัติ 500 2011-09-05
2004 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอรพรรณ ทองศรี 100 2011-09-05
2005 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสถาพร พานิชผล 200 2011-09-05
2006 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางรัชนก เหมพันธุ์พิรุฬห์ 3000 2011-09-05
2007 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 หจก.มหากิจเจริญไพศาล 500 2011-09-05
2008 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 KTB นครสวรรค์ 560 2011-09-05
2009 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวศิริพรรณ อักษร 100 2011-09-05
2010 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ธัญน์ธรรม์ พิมพาลัญว์ 0 2011-09-05
2011 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธนพล วัฒนจินดาเลิศ 100 2011-09-05
2012 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 สุชาติ แก้มมณี 200 2011-09-05
2013 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คณะจากหล่มเก่า 750 2011-09-05
2014 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณบรรพต เกิดมั่น 100 2011-09-05
2015 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวภัทธพร ปิ่นสุวรรณ 100 2011-09-05
2016 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวเพญศรี จันทร์รัดดา 100 2011-09-05
2017 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวธิรดา จันทร์อาจ 100 2011-09-05
2018 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายรัตธชัย กุลวงศ์ 0 2011-09-05
2019 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางรุ้งนภา จะจง 50 2011-09-05
2020 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวณัฐวรา พันธากูล 100 2011-09-05
2021 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพินิตย์ ก้อนแก้ว 640 2011-09-05
2022 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาววิไลรัตน์ บุญลพ 100 2011-09-05
2023 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวจันทร์สุข วุฒิธมุทอง 50 2011-09-05
2024 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางพัชญ์ณัฐฏ์ 100 2011-09-05
2025 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุรีพร ภุมรินทร์ 100 2011-09-05
2026 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว จุฑามาศ เชื้อวงศ์ 100 2011-09-05
2027 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ทัศปมน ภุมรินทร์ 100 2011-09-05
2028 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแม่กิมเอง ลีกีรติกุล 0 2011-09-05
2029 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางปิ่นแก้ว ประสิทธิ์ไชย 100 2011-09-05
2030 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ณิชาดา มังกรวรภัทร์ 50 2011-09-05
2031 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนิตยา บุญตรา 100 2011-09-05
2032 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล บรบือ 770 2011-09-05
2033 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวิภา ต่อโชติ 200 2011-09-05
2034 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 หมอตั้ม 400 2011-09-05
2035 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพศิน หิรัญหลาย 215 2011-09-05
2036 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัว ถุงถอด 500 2011-09-05
2037 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว สุภัสวดี พงศ์สิทธิ์ศักดิ์ 100 2011-09-05
2038 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผู้มีจิตศรัทธา 20 2011-09-05
2039 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางจีรภา เกริกวิทยาภรณ์ 20 2011-09-05
2040 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณ ระพีพร โคตรชนะ 20 2011-09-05
2041 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงชมพูนิกข์ สิทธิ 50 2011-09-05
2042 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวกิตติกานต์ ดามา 40 2011-09-05
2043 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายณัฐพงศ์ เขียวน้ำชุ่ม 40 2011-09-05
2044 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผู้มีจิตศรัทธา 20 2011-09-05
2045 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณ ธัญญาภรณ์ พิมเห็ม 20 2011-09-05
2046 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวิชรจน์ ผาคำ 50 2011-09-05
2047 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาย ปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธ์ 20 2011-09-05
2048 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผู้มีจิตศรัทธา 20 2011-09-05
2049 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว อิมทร์ทิพย์ กรมทอง 20 2011-09-05
2050 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางขวัญหทัย อินมา 40 2011-09-05
2051 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุพัตรา มนตรีศรี 100 2011-09-05
2052 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวนิลวรรณ พิมพ์ศรี 10 2011-09-05
2053 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาย อดิศักดิ์ คอกตาแสง 40 2011-09-05
2054 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณ ยศพัฒน์ ยศปัญญา 100 2011-09-05
2055 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาง เบญจภาค ชัยมีบุญ 100 2011-09-05
2056 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณยศกร ยศปัญญา 100 2011-09-05
2057 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาง กรุณา จันทึง 100 2011-09-05
2058 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณถวาย เทียมเพ็ง 50 2011-09-05
2059 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายจักรพงษ์ สายโสพร้อมครอบครัว 40 2011-09-05
2060 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาย วัชราช แพงทอง 30 2011-09-05
2061 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสนอง พร้อมคณะ 1400 2011-09-05
2062 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผู้มีจิตศรัทธา 40 2011-09-05
2063 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 แพทย์หญิง อัจฉรา ฟองคำพร้อมครอบครัว 2000 2011-09-05
2064 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณศิริลักษณ์ พร้อมคณะ 400 2011-09-05
2065 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ผู้มีจิตศรัทธา 20 2011-09-05
2066 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางยอดเรือน ราชวงศ์ 100 2011-09-05
2067 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว พรสุดา วงธรรม 20 2011-09-05
2068 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวิจิตร ทับขำพร้อมครอบครัว 1200 2011-09-05
2069 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสิรศักดิ์ เจริญเศรษฐกุล 2000 2011-09-05
2070 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุภาภรณ์ นวลศรีพร้อมคณะ 90 2011-09-05
2071 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเฉลิมชัย นารายณ์ 210 2011-09-05
2072 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพ่อชงเชื้อง พร้อมคณะ 1600 2011-09-05
2073 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว สาธิมา จันทเภาพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2074 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ (รุ่น ๔๔) 516 2011-09-05
2075 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพีรดนย์ ธรรมอินทร์พร้อมคณะ 599 2011-09-05
2076 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนภาพร ถิ่งลำปาง 200 2011-09-05
2077 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนิศาชล ทองท้วม 100 2011-09-05
2078 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวินิจ อินดามณี 100 2011-09-05
2079 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวิไล อร้ามฉายพร้อมครอบครัว 120 2011-09-05
2080 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวรพร สุขภิรมย์พร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2081 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายณฤทัศน์ ศรีตะระโส 60 2011-09-05
2082 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว พัทธานันท์ พร้อมคณะ 100 2011-09-05
2083 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายไพโรจน์ ราชภิรมย์ 100 2011-09-05
2084 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบุษบา ครองสถาน 100 2011-09-05
2085 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณปรารถนา ทองสนิทกาณน์ 200 2011-09-05
2086 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณ ปภัสรา อินทร์กองพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2087 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณปัทมา พร้อมคณะ 200 2011-09-05
2088 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว จงจิต พานิชกุลพร้อมคณะ 200 2011-09-05
2089 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่อลุ ดีโสพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2090 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 แม่ทองม้วน แตงจา 50 2011-09-05
2091 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสันติ ชลเพรช 50 2011-09-05
2092 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางติ๋ม บุญชื่น 100 2011-09-05
2093 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพงศธร ตัญบุญยกิจพร้อมคณะ 822 2011-09-05
2094 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายปาลรัฐ พร้อมคณะ 100 2011-09-05
2095 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พนักงานห้างเสรีสรรพสินค้า 180 2011-09-05
2096 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนภัทร อินทนนท์ 40 2011-09-05
2097 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแสงเดือน ผาสุก 50 2011-09-05
2098 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเฉลิมวุฒิ พร้อมคณะ 100 2011-09-05
2099 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาง บุญสนั่น พร้อมคณะ 200 2011-09-05
2100 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสิรวิชญ์ วัฒนพันธุ์ 200 2011-09-05
2101 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพนมเธียร ศิระธนรักษ์ 100 2011-09-05
2102 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่อประเวทย์ ทรายคำ 100 2011-09-05
2103 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอัญธนา ชาญนาวาพร้อครอบครัว 100 2011-09-05
2104 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางคำมูล ทรายคำพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2105 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางธนพร เฟี้ยสายพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2106 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวอัญชลี ทรายคำพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2107 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 น้องอ้อย Axa 1000 2011-09-05
2108 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอรทัย ร้านซีเอ็ด ลำปาง 120 2011-09-05
2109 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายจตุรงค์ แสงบุญเรือง 50 2011-09-05
2110 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุรศักดิ์ พร้อมคณะ 200 2011-09-05
2111 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวคำมีอ่อน 100 2011-09-05
2112 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางกาบแก้ว กลิ่นหอม 100 2011-09-05
2113 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวชมพูนุช รตะบุตร 100 2011-09-05
2114 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพรหม สุวรรณสุระพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2115 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว แพรพรรณ ทามณีวัน 100 2011-09-05
2116 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณปานจิต รัตนวราหะ 200 2011-09-05
2117 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอินสอน สุริยะวงส์ 20 2011-09-05
2118 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณธรภัท ฉิมพาลี 100 2011-09-05
2119 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณชนะ เสริมบุญสร้างพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2120 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทะ 230 2011-09-05
2121 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พตอ.นพคุณ กีรติการกุลพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2122 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเปรมจิตร เตียวตระกูล 40 2011-09-05
2123 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพงศธร 120 2011-09-05
2124 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายจักรชัย จากุรพาณิชย์ 100 2011-09-05
2125 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุทิน วงศ์นันตา 100 2011-09-05
2126 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ด.ต. ระพิน ความสุขพร้อมครอบครัว 40 2011-09-05
2127 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมชาย สายอ้ายพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2128 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสรรค์ชัย ไชยสกุลวงศ์ 100 2011-09-05
2129 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่อจันทร์ สิบคำพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2130 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนงคราญ สายมันตา 50 2011-09-05
2131 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ร้านทองแม่ทะ 120 2011-09-05
2132 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพุธ ใจแก้วแดงพร้อมครอบครัว 60 2011-09-05
2133 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพันธ์ศักดิ์ พร้อมคณะ 200 2011-09-05
2134 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวใจคำ 60 2011-09-05
2135 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวเทพพรมวงศ์ 140 2011-09-05
2136 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพีระพงศ์ อัศวศิริโรจน์พร้อมครอบครัว 1000 2011-09-05
2137 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายภัคพงศ์ จันทร์ประเสริฐพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2138 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่ออาจารย์หนานจันทร์ จอมเอ้ยพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2139 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 พ่อศรีมา ชุมภูเขียวพร้อมครอบครัว 50 2011-09-05
2140 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวเทพวงศ์ 50 2011-09-05
2141 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัววงศ์ฟู 40 2011-09-05
2142 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอนุชา วงศ์จินาพร้อมครอบครัว 100 2011-09-05
2143 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาว ขวัญชนก สายศรีธิ 100 2011-09-05
2144 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมศักดิ์ มาดีประเสริฐพร้อมครอบครัว 1100 2011-09-05
2145 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสมบูรณ์ ทองสุข 500 2011-09-05
2146 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาย ประพัฒน์ ทองสุขและครอบครัว 500 2011-09-05
2147 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาง เซาะคุง แซ่ซี 500 2011-09-05
2148 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นาย อิ่นคำ ทิพย์ยอดและครอบครัว 50 2011-09-05
2149 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวโพธิ์เงิน 50 2011-09-05
2150 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางละมุ่ย จันทราพรหม 500 2011-09-05
2151 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางแดง นามดี 100 2011-09-05
2152 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณยายสมพร นามดี 200 2011-09-05
2153 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนุชนารถ มูลณี 100 2011-09-05
2154 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คณะบ่าวไทใต้ และคณะ เจ้าภาพตั้งโรงทาน 3715 2011-09-05
2155 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวสุชาดา ดีไทย 100 2011-09-05
2156 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอิรวดี จิตรทร สุพรรณสม 100 2011-09-05
2157 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธีระศักดิ์ ไชยราช 200 2011-09-05
2158 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชู นางเสงี่ยม ศรีสกุล 100 2011-09-05
2159 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายแพทย์ณัฐชัย เมืองยส 500 2011-09-05
2160 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายชาลี นางประกอบ ร่างน้อย 100 2011-09-05
2161 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเด่นนภา ศรีสกุล 100 2011-09-05
2162 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธนะชิต น้องจ๊ะจ๋า สาสะเน 100 2011-09-05
2163 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวีระวรรณ สาสะเน 100 2011-09-05
2164 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนิตยา ต่ายเพ็ง 100 2011-09-05
2165 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุกัญญา โมลา 100 2011-09-05
2166 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายณัฐพัฒน์ แสงทอง 100 2011-09-05
2167 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวรัตนาภรณ์ ร่างน้อย 100 2011-09-05
2168 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณแม่เฮี้ยงเซาะ แซ่ลิ้มและคณะ 100 2011-09-05
2169 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายภิรมย์ ไกรนาราช 100 2011-09-05
2170 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณพัชรี อมรรัตน์ ห่างจิตสุวรรณ์ 100 2011-09-05
2171 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพีรดนย์ ธรรมอินทร์และคณะ 614 2011-09-05
2172 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพศิน หิรัญหลายและคณะ 3199 2011-09-05
2173 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณดวงเดือน พิริยะพงศ์ศักดิ์ 200 2011-09-05
2174 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวจินตนา พรหมประเสริฐ 100 2011-09-05
2175 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเธียรไท รักคง 180 2011-09-05
2176 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวีร์ดา บุณสะศรี 100 2011-09-05
2177 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวิจิตรา สิงห์บุญตา 100 2011-09-05
2178 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางทุ่น พรมพุทธา 100 2011-09-05
2179 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวรุ่งนภา เวียงนนท์และคณะ 100 2011-09-05
2180 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ยายหวิพ เอมพันธ์ 100 2011-09-05
2181 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางมณีรัตน์ บุตรวิไลและคณะ 100 2011-09-05
2182 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณอินทสิริ เกตุสม 50 2011-09-05
2183 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจันทร์เพ็ญ วรวสุวัส 100 2011-09-05
2184 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวันทิพย์ สุดพงปฏิภาคและคณะ 501 2011-09-05
2185 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณวงเดือน ปราโมทย์ เต่าบำรุง 200 2011-09-05
2186 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเอกชัย นางเกศรา วุฒิวงศา 100 2011-09-05
2187 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณรัชนก เหมพันธุพิรุฬ 2520 2011-09-05
2188 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุทิน แสงจันทร์ สินทรัพย์ 100 2011-09-05
2189 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพงศธร ตัญบุญยกิจ 485 2011-09-05
2190 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพงศธร ตัญบุญยกิจ 1150 2011-09-05
2191 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอำนวย ชัยศักดิ์ 20 2011-09-05
2192 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอวน แดงจา 20 2011-09-05
2193 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางออมพิไล มโนรัตน์ 50 2011-09-05
2194 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวชิดชนก ตั๋นเที่ยง 20 2011-09-05
2195 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอุดม บัวลอย แดงจา 20 2011-09-05
2196 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 น้องเหนือ ณ น่าน 50 2011-09-05
2197 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายจิตร กัลยา สุขปวง 20 2011-09-05
2198 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กหญิงอทิตยาชูโชติ ชลธิศ วงศ์กิตตะ 40 2011-09-05
2199 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายวรดิษฐ์ ศิริรัตน์ ด้วงษา 100 2011-09-05
2200 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอรอุมา แสงคำ 100 2011-09-05
2201 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายพงศธร ตัญบุญยกิจ 330 2011-09-05
2202 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายธนภณ บุตตะโยธี 100 2011-09-05
2203 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นักเรียนห้อง ม. 2/6 ร.ร. อัสสัมชัญลำปาง 149 2011-09-05
2204 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คณะญาติโยมบ้านโนนสว่าง วัดบ้านปากปอน 1000 2011-09-05
2205 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุวรรณี โมรีรัตน์ 100 2011-09-05
2206 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณกาญจนา กันหาอาจ 100 2011-09-05
2207 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางพิสดา อินทจันทร์ 100 2011-09-05
2208 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายประดิษฐ์ สุคงเจริญและคณะ 20 2011-09-05
2209 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายคิด กาวิตา 100 2011-09-05
2210 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายมานิตย์ นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพรและคณะ 7000 2011-09-05
2211 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสุริยากร กิตยาลังการ 100 2011-09-05
2212 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนิตยา สันติวรากร และคณะ 150 2011-09-05
2213 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวชลิตา จันทิหล้า 100 2011-09-05
2214 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวอริยาภรณ์ กิตติสิริสิทธิ์และคณะ 200 2011-09-05
2215 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอรอุมา ศรีบุรินทร์ 100 2011-09-05
2216 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณสุนีย์ เหล่าวิโรจนกุล 200 2011-09-05
2217 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณเนาวรัตน์ แก้วพิภพ 100 2011-09-05
2218 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมบัติ นัทฐภูมิและคณะ 200 2011-09-05
2219 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณนิธิดา (ร้านเพอร์เฟค) ศรีนัตติวงค์ 100 2011-09-05
2220 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอาทิตย์ นิจสวยและคณะ 100 2011-09-05
2221 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางวิมล ไวยศยะวรรณ์ 100 2011-09-05
2222 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณชไมพร พงษ์พูลสุข 100 2011-09-05
2223 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 คุณจันทิมา วิไลวรรณ สิงห์บุญตา 100 2011-09-05
2224 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางปราณี บงจันทร์ศรี 100 2011-09-05
2225 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางประยอม กองมณี 20 2011-09-05
2226 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบุญฮี ศรีบุรินทร์ 100 2011-09-05
2227 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายอุดร ทิพปภา ไขคำ 100 2011-09-05
2228 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอำพิน ไข่คำ 200 2011-09-05
2229 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ด.ต. โสภณ บุญพิงค์ สัญเพ็ญ 100 2011-09-05
2230 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายสิรภพ วงษ์รีย์ 200 2011-09-05
2231 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางลำยอง จันกัน 100 2011-09-05
2232 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางนารี ปาละใจ 140 2011-09-05
2233 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางยุพิน อะทะเสนและคณะ 100 2011-09-05
2234 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายขจร มาระสาร 500 2011-09-05
2235 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางคำใส ฟูคำ 100 2011-09-05
2236 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบานเย็น จันทราภาณุกร 100 2011-09-05
2237 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเปลี่ยน วงศ์ชัยพาณิชย์ 100 2011-09-05
2238 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางเพ็ญศรี กาวิเศษ 100 2011-09-05
2239 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนับ สัญเพ็ญ 100 2011-09-05
2240 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางทองแผ่น โลกาคำลือ 100 2011-09-05
2241 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสุนีย์ พุทธจร 50 2011-09-05
2242 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางศรีวัน ซนยาน 50 2011-09-05
2243 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเสมอ แม่ประถิน อรจิมา 100 2011-09-05
2244 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางอำนวย ปีอาทิตย์ 100 2011-09-05
2245 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายนพ นางหนู ไชยชนะ 100 2011-09-05
2246 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 แม่แฝง ราชสิกข์ 40 2011-09-05
2247 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางบุหงา จันกันและครอบครัว 40 2011-09-05
2248 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายกั๋น นางมอย ผาแก้ว 100 2011-09-05
2249 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายทวี ไข่ติ 100 2011-09-05
2250 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสิทธาภิภพ พุ่มพริก 120 2011-09-05
2251 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายเสถียร สุกิน 100 2011-09-05
2252 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางส่ง เครือหาญ 100 2011-09-05
2253 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายไกรฤกษ์ พรหมลัทธิ์และคณะ 100 2011-09-05
2254 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายกันตภณ ราชบัณฑิตย์ 100 2011-09-05
2255 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางคำแปง วังครออม 100 2011-09-05
2256 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายสมใจ ศรีนรจันทร์ 20 2011-09-05
2257 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวปิยาภร เชื้อวงศ์และคณะ 100 2011-09-05
2258 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายสุวัฒน์ชัย มาบุญ 20 2011-09-05
2259 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 เด็กชายภานุวัฒน์ จะจง 40 2011-09-05
2260 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางประมวล ปาสี 100 2011-09-05
2261 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายยุทธภูมิ โสภักดี 100 2011-09-05
2262 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นายรณกร แก้วเบี่ยง 20 2011-09-05
2263 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 นางสาวณัฐฐิญา ทองสีและคณะ 80 2011-09-05
2264 หล่อพระเกศโมลี 14 ส.ค. 54 ครอบครัวปันสันเทียะ 50 2011-09-05
2265 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ครอบครัวสอนวงศ์ 100 2011-09-01
2266 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณละอองดาว 20 2011-09-01
2267 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณไตรยวเศรษฐ์ 20 2011-09-01
2268 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณพิศรัตน์ และคณะ 40 2011-09-01
2269 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณสุดตา บุญอาจ 40 2011-09-01
2270 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ แม่ทองศรี เฮ้านนท์และครอบครัว 166 2011-09-01
2271 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ แม่พัฒนา พลบำรุงและครอบครัว 166 2011-09-01
2272 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณนิยม สุขษาเกษ 500 2011-09-01
2273 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ แม่ทองดี ศรีชาติ 168 2011-09-01
2274 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณแม่พรรณี และครอบครัว 100 2011-09-01
2275 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ แม่ทองม้วน และครอบครัว 100 2011-09-01
2276 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ พ่อศรีเพรช จันทรังษี 100 2011-09-01
2277 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณโฆษิต จันทร์ทองและครอบครัว 50 2011-09-01
2278 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ แม่ชีเจียมจิตร แววเพ็ญร์ 20 2011-09-01
2279 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ นางมยุรี บุญชิต 100 2011-09-01
2280 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Law Choy Mooi 100 2011-09-01
2281 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Chong Kok Leang 150 2011-09-01
2282 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ดญ.อนุธิดา สุมรรณรักน์และครอบครัว 100 2011-09-01
2283 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ดช.วราวุฒิ ทีภูเวียว 100 2011-09-01
2284 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Cheang Ah Kow 200 2011-09-01
2285 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณสุ่ยต๊ะซัง สุยจีเฉ่ง 100 2011-09-01
2286 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Tong Sou wei 300 2011-09-01
2287 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Ang Seng How 100 2011-09-01
2288 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Lee Tuck Weng 300 2011-09-01
2289 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Chan Siew Leng 300 2011-09-01
2290 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Wong Khoi Kheong 300 2011-09-01
2291 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Chan Sit Har 300 2011-09-01
2292 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Loke Kok Fuong 100 2011-09-01
2293 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Owin Mong Sa 500 2011-09-01
2294 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Tong Sau Hwa 500 2011-09-01
2295 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Wong Chin Pen 300 2011-09-01
2296 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Chong Kim Wah 500 2011-09-01
2297 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Wong Poh Tiew 100 2011-09-01
2298 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Chiew Boon Hock 1000 2011-09-01
2299 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Tong Yoke Woon 200 2011-09-01
2300 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Chang Xiow Ying 100 2011-09-01
2301 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Yip Saupeng 100 2011-09-01
2302 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ Khun Chin Chee Wei 100 2011-09-01
2303 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ น.ส.แพรพรรณ กิติตุ้ย 100 2011-09-01
2304 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณลาวัลย์ วรรณภพ 200 2011-09-01
2305 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณสมยศ ศรีวงษา 200 2011-09-01
2306 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณรำพรร พัต 100 2011-09-01
2307 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณสมศรี เฮือนมูล 200 2011-09-01
2308 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ นายโรมินพัด และคณะ 200 2011-09-01
2309 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณยุพิน แซ่ซูและคณะ 200 2011-09-01
2310 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณสุนันท์ จำปาขาวและครอบครัว 200 2011-09-01
2311 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณวัฒนพงษ์ ศรีจันทร์และคณะ 200 2011-09-01
2312 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณอาณิต 100 2011-09-01
2313 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณพวงมะลี และครอบครัว 100 2011-09-01
2314 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณศรีพร จินแสง 200 2011-09-01
2315 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณวันดี นวลคำ 100 2011-09-01
2316 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ ดช.อนุชา เข้าใจการ 100 2011-09-01
2317 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณพิวา ธิคุณ 500 2011-09-01
2318 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ นายเจนจิรา ธิคุณ 400 2011-09-01
2319 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณจารึก ธิคุณและครอบครัว 300 2011-09-01
2320 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ นางพิมพ์ ธิคุณ 300 2011-09-01
2321 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณหมื่น ธิคุณ 300 2011-09-01
2322 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณสายรุ้ง กลำเกลี้ยงและครอบครัว 500 2011-09-01
2323 ไถ่ชีวิต โค-กระบือ คุณศุภรัตน์ สีจงษา 300 2011-09-01
2324 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง รัชดาภรณ์ ไผทพฤกษ์และคณะ 500 2011-09-01
2325 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ จุฑามาศ เมืองตุ้มและครอบครัว 20 2011-09-01
2326 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง พิกุล เตโจ 20 2011-09-01
2327 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง กรรณิการ์ สุดใจ 200 2011-09-01
2328 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ บุญรัตน์ หอมนาน 100 2011-09-01
2329 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ เรืองฤทธิ์ บัวคำ เรืองสวัสดิ์ 20 2011-09-01
2330 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ ณัฎฐ์ หอมนาน 100 2011-09-01
2331 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ แม่จันทร์ฟอง หอมนาน 50 2011-09-01
2332 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พตอ. อำนวย ดิษยเดชและคณะ 1000 2011-09-01
2333 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ อัญชลี เชื้อเขียว 100 2011-09-01
2334 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง สุวรรณา จรูญโรจนานันท์ 500 2011-09-01
2335 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ รจนพรรณ นันทิธรรม 100 2011-09-01
2336 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย อินถา นางบัวลา เชื้อเขียว 100 2011-09-01
2337 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย ถาวร งามสมเนตรและคณะ 300 2011-09-01
2338 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ อัมพร + สุชาติ คำสุข 20 2011-09-01
2339 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ พ่อน้อยนวล แม่เอ้ย อินต๊ะปิน 100 2011-09-01
2340 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ พ่ออินทร แม่บุญรัตน์ สมจ๊ะ 50 2011-09-01
2341 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ แผนกจิตเวช รพ. นครพิงค์ จ. เชียงใหม่ 50 2011-09-01
2342 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พญ. ปฐวี ปริญานุภาพและคณะ 1000 2011-09-01
2343 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ วิคเตอร์ สมใจ หมื่นคิดและคณะ 1500 2011-09-01
2344 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พญ. ชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ 300 2011-09-01
2345 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง นารี ปะละใจ 50 2011-09-01
2346 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง พิน อะทะเสน 70 2011-09-01
2347 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย พิทักษ์ นางอรวรรณ วงษ์รีย์ 200 2011-09-01
2348 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย จีระกัจน์ กัมปนาวราวรรณ 120 2011-09-01
2349 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ คิ้ม 100 2011-09-01
2350 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ พี่รม 100 2011-09-01
2351 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ น้องเพ็ญ 50 2011-09-01
2352 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง มังคลศิริ โสกันธิกา 100 2011-09-01
2353 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ พงศ์ยุพา ณ ลำพูน 1000 2011-09-01
2354 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง ประภานุวรรณ ยาวิชัย 500 2011-09-01
2355 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ ภัทรินทร์ หาญประทานพร 50 2011-09-01
2356 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นพ. ประสิทธิ์ เมธาธราธิป 100 2011-09-01
2357 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง รุ่งอรุณ ฤาชัย 100 2011-09-01
2358 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นพ. บุญฤทธิ์ คำทิพย์ 300 2011-09-01
2359 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง ลัดดา บุญทิม 100 2011-09-01
2360 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นส. อภิรดี วังคะฮาต 100 2011-09-01
2361 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย ระวี จันทร์ส่องและครอบครัว 300 2011-09-01
2362 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ กวินธิดา + วรรธน์ พรมอุทัย 500 2011-09-01
2363 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นส. วริษา นิสากนิษฐ์ 1000 2011-09-01
2364 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ พิเชษฐ์ พิชัยยัง 100 2011-09-01
2365 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย ภราดร ศีละวงษ์เสรี 200 2011-09-01
2366 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 อาจารย์ แชมป์ 1000 2011-09-01
2367 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พญ. นฤมล ขัดติยา 500 2011-09-01
2368 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พญ. จุฑามาศ พรมอุทัย 200 2011-09-01
2369 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ พงศ์ยุพา ณ ลำพูน 0 2011-09-01
2370 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย วิชา พรมอุทัยและครอบครัว 3000 2011-09-01
2371 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นส. ฑัณฑิกา โชติธนานันท์และคณะ 3000 2011-09-01
2372 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นพ. วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ 6000 2011-09-01
2373 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ กิตติศักดิ์ วิบูลย์มาและครอบครัว 3000 2011-09-01
2374 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นพ. วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ 3000 2011-09-01
2375 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ จรรยพร เจียมเจริญกุลและครอบครัว 3000 2011-09-01
2376 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นพ. สรวุฒิ คุ้มครองธรรม 3000 2011-09-01
2377 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พญ. นิภาพรรณ พรมอุทัย 3000 2011-09-01
2378 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พญ. กอร์ปบุญ ภาวะกุลและคณะ 2000 2011-09-01
2379 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นพ. กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา 3000 2011-09-01
2380 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ ทรงพล พิมพ์เสนา 3000 2011-09-01
2381 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 พญ. อัจฉรา ฟองคำและครอบครัว 5000 2011-09-01
2382 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ รัชดาภรณ์ ผไทพฤกษ์และคณะ 4500 2011-09-01
2383 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ อภิวัฒน์ จันกัน 3000 2011-09-01
2384 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ อวัสดา จันทร์แสนตอและครอบครัว 100 2011-09-01
2385 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ อนันต์ วันไชยธนวงศ์และครอบครัว 2320 2011-09-01
2386 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ รพีพร แสงจันทร์ 1000 2011-09-01
2387 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ อังคณา นัดสาสาร 1000 2011-09-01
2388 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ เพลินพิศ จันทร์มณีและครอบครัว 100 2011-09-01
2389 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 อ. อังคณา ผ่องแผ้ว 4150 2011-09-01
2390 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ เอนก ก้อนอาทรและคณะ 2500 2011-09-01
2391 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ น้องลูกตาล 5500 2011-09-01
2392 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ วิสุทธิ์ โนจิต 200 2011-09-01
2393 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง คำมูล ทรายคำและครอบครัว 200 2011-09-01
2394 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ลำปาง 144 2011-09-01
2395 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง เกษร ผาแก้ว 100 2011-09-01
2396 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง วรรณา ราชบัณฑิตย์ 200 2011-09-01
2397 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง บุหงา จันกัน 40 2011-09-01
2398 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ ส่ง เครือหาญ 50 2011-09-01
2399 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นส. รพีพรรณ วัฒนพันธุ์ 300 2011-09-01
2400 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย สิงหา + นางรัชนก เหมพันธุพิรุฬและครอบครัว 6000 2011-09-01
2401 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 ดต. โสภณ + บุญพิงค์ สัญเพ็ญและครอบครัว 100 2011-09-01
2402 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 ดช. ดรณภพ ราชรักษ์ และ นฤมล ไชยบุญเรือง และครอบครัว 100 2011-09-01
2403 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นส. ขวัญเรือน ขุอินต๊ะ 100 2011-09-01
2404 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย ชาญ นางปราณี เขื่อนไชยศรีและครอบครัว 20 2011-09-01
2405 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย สิทธาภิภพ พุ่มพริก 150 2011-09-01
2406 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาย พิรพัฒน์ คำคงและครอบครัว 100 2011-09-01
2407 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 นาง บานเย็น จันทราภาณุกร 700 2011-09-01
2408 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ Therapong Kongsean 120 2011-09-01
2409 ยกฉัตร 7-8 พฤษภาคม 2554 คุณ อทิตยา ใจจุล 50 2011-09-01เข้าสู่ระบบ
  Username :
 
  Password :
 
 
  สมัครสมาชิก


   
     : วันพระ วันหยุดเทศกาล
  วันสำคัญ วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
: มีกิจกรรมของทางมูลนิธิฯ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  ผู้ใช้งานขณะนี้ 0
  ผู้เข้าชมวันนี้ 12
  ผู้เข้าชมเมื่อวาน 19
  ผู้เข้าชมเดือนนี้ 310
  ผู้เข้าชมเดือนก่อน 609
  ผู้เข้าชมทั้งหมด 43149